Skocz do zawartości

Regulamin rekrutacji nauczycieli


 
Regulamin rekrutacji nauczycieli
w projekcie „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”
 
§1
INFORMACJA O PROJEKCIE

1. Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z Miastem Konin. Realizatorem Powiatu Konińskiego jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Realizatorami Miasta Konina są: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
3. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów, doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów, wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.
4. Projekt realizowany jest od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
5. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół biorących w nim udział oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu.
Wsparcie to dotyczy:
1) studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie:
a. diagnostyka i terapia psychopedagogiczna,
b. terapia pedagogiczna,
c. fizyka,
d. logopedia,
e. socjoterapia;
2) szkoleń dla nauczycieli w zakresie:
a. szkolenie prowadzone metodą eksperymentu,
b. szkolenie - innowacyjne metody nauczania,
c. szkolenie - praca z uczniem zdolnym i z uczniem z trudnościami.
6. Informacje o Projekcie będą zamieszczane na:
a. stronie internetowej Powiatu Konińskiego,
b. stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie.
6. Nauczyciel może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu, w ramach którego zdobędzie kompetencje w zakresie przeprowadzania zajęć metodą eksperymentów, innowacyjnych metod nauczania oraz pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami.
 
§2
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.
2. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy szkolni.
3. Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną bezpośrednio w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.
4. Rekrutacja będzie prowadzona cząstkowo w macierzystych szkołach uczestników projektu z zachowaniem zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb szkół.
5. W rekrutacji mogą brać udział nauczyciele, którzy pracują lub zamieszkują na terenie województwa Wielkopolskiego, Powiatu Konińskiego lub Miasta Konin.
6. W celu przeprowadzania rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
b) koordynator szkolny – zastępca przewodniczącego Komisji,
c) osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – członek Komisji.
7. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,
b) utworzenie listy podstawowej i listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
c) przenoszenie uczestników projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z listy podstawowej na listę rezerwową,
d) przenoszenie uczestników projektu z listy rezerwowej na listę podstawową w przypadku wolnych miejsc,
e) przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie będzie mniejsza niż zakładana.
8. Rekrutacja nauczycieli będzie 3-etapowa:
a) zgłoszenie mailowe na adres sekretariatu szkoły,
b) wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej szkoły/Powiatu – Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożenie w punkcie kwalifikacyjnym wyznaczonym przez szkołę,
c) weryfikacja danych osobowych.
9. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby podnoszące kwalifikacje zgodnie z wyposażaną pracownią. Kolejność na liście określa się na podstawie posiadanych kwalifikacji, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna będzie w sekretariatach szkół.
10. O wynikach rekrutacji uczestnik zostanie powiadomiony ustnie. Od decyzji komisji nie przysługują środki odwoławcze.
11. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty dotyczące danych gromadzonych na potrzeby realizacji wsparcia określonego w  §1 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz pozostałe dane przechowywane będą w macierzystych szkołach uczestników Projektu.
12. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie przez uczestnika formularzy zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestnika Projektu - Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w studiach podyplomowych przedkłada koordynatorowi szkolnemu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w szkoleniu przedkłada koordynatorowi szkolnemu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Projektu ma prawo:
a) do bezpłatnego udziału w szkoleniach /  studiach podyplomowych organizowanych w Projekcie finansowanych ze środków przewidzianych w Projekcie (zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie);
b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez ujemnych konsekwencji w postaci zwrotu kosztów, do rezygnacji z udziału w szkoleniu / studiach podyplomowych spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – wypełnia Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
5. Rezygnacja nauczyciela z udziału w szkoleniu / studiach podyplomowych jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.
6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany,
c) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20% usprawiedliwionych nieobecności),
d) wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez Koordynatora Szkolnego w okresie realizacji i trwałości Projektu.
 
§4
SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
1. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w szkoleniu oraz studiach podyplomowych w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
3. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu i z obciążeniem go poniesionymi kosztami w sytuacji, kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.
 
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Projektodawcę przy współudziale partnerów projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3. Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w porozumieniu z partnerami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.
4. Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz w sekretariatach szkół wymienionych w §1 ust. 3.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej.

*Ilekroć w regulaminie jest mowa o nauczycielu, uczestniku, pracowniku, uczniu, należy przez to rozumieć kobietę i mężczyznę.


Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela (obowiązuje od 2.09.2019 r.),
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązuje od 2.09.2019 r.),
Załącznik nr 3 – Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych,
Załącznik nr 4 – Zgoda pracodawcy na udział w szkoleniach / kursach,
Załącznik nr 5 – Rezygnacja z uczestnictwa.

 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting