Skocz do zawartości

Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska

Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska (OFAK) współtworzą samorządy: Miasta Konina, powiatu konińskiego (ziemskiego) oraz 14 gmin wchodzących w skład tego powiatu. Inicjatywa współpracy na rzecz problemów przekraczających granice poszczególnych gmin zaowocowała podpisaniem w 2012 r. listu intencyjnego i podjęciem działań mających na celu sporządzenie wspólnych dokumentów rozwojowych. Działania te możliwe były dzięki realizacji projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Jego głównym celem była integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska (OFAK).
Efektem realizowanego od 1 września 2013 roku do 31 marca 2015 roku projektu było zidentyfikowanie wspólnych celów rozwojowych obszaru funkcjonalnego, wzmocnienie istniejącej współpracy partnerów samorządowych oraz, dzięki przeprowadzonej diagnozie i badaniom społecznym, określenie kierunków rozwoju OFAK.

Opracowano  strategię rozwoju OFAK oraz 5 programów sektorowych OFAK: studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK, studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK, plan zrównoważonego gospodarowania energią OFAK,  strategia rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej oraz analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK
 
Na podstawie opracowanych dokumentów strategicznych wyznaczył 4 główne kierunki rozwoju: gospodarka, turystyka, transport i energia.
Pozostałe obszary funkcjonalne występujące na terenie Aglomeracji Konińskiej (zgodnie z Zasadami i kryteriami wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie Wielkopolskim, Poznań 2015) to:
 1. Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych(Konin, Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin);
 2. Wiejskie obszary funkcjonalne uczestniczące w procesach rozwojowych(Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin);
 3. Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych(Grodziec, Rychwał, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno);
 4. Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej(Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Golina, Grodziec);
 5. Tereny zamknięte kolejowe i wojskowe(Wierzbinek, Kramsk, Konin, Golina);
 6. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy(Golina, Konin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów);
 7. Obszary cenne przyrodniczo(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 8. Obszary ochrony krajobrazów kulturowych(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał);
 9. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 10. Obszary ochrony strategicznych złóż kopalin(Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Stare Miasto, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 11. Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych(Grodziec, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Konin, Wierzbinek);
 12. Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 13. Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe(Grodziec, Rychwał, Krzymów, Kramsk, Wierzbinek);
 14. Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich(90 km. Wierzbinek, Sompolno).
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting