Skocz do zawartości

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej
Powiat Koniński – Starostwo Powiatowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej powiat.konin.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Starostwie Powiatowym w Koninie – powiat.konin.pl – przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (www.checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa powiat.konin.pl spełnia wymagania w 99%.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Nie wszystkie linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach zawierają treść tekstową, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 3. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame.
 4. Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej lub opisów alternatywnych do tabel).
 5. Część plików publikowana w formie skanu, większość z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych. 
Informacje dodatkowe
 1. Publikacja strony powiat.konin.pl – 8 września 2020 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Janina Szczepaniak
 3. Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dostępność cyfrową strony: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin; tel. 63 240 32 27; e-mail: janina.szczepaniak@powiat.konin.pl; tel. 63 240 32 64; e-mail: turystyka@powiat.konin.pl
 4. Strona aktualizowana na bieżąco.
 5. Starostwo Powiatowe w Koninie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
 6. Na stronie startowej oraz w menu ˃ Kontakt, zawarte są dane teleadresowe instytucji.
Dostępność architektoniczna obiektów Starostwa 
Siedziby Starostwa Powiatowego w Koninie:
 • przy Al. 1 Maja 9 - budynek główny
 • przy ul. płk Witolda Sztarka 1 - Wydział Geodezji i Kartografii
Budynek, przy Al. 1 Maja 9 w Koninie, w którym siedzibę ma Starostwo Powiatowe w Koninie, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z przodu budynku - wejście główne oraz wejście z prawej strony budynku (część oszklona), do których prowadzą schody. Dodatkowo przy wejściu do budynku w części oszklonej znajduje się podjazd umożliwiający wjazd do urzędu osobom niepełnosprawnym oraz przy drzwiach, po lewej stronie - dzwonek, którego naciśnięcie powoduje wezwanie pracownika urzędu, celem udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • W budynku dostępna jest winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na III piętrze budynku.
 • W punkcie informacyjnym urzędu, mieszczącym się na parterze, po lewej stronie wchodząc wejściem głównym, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1530.
 • Przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta, w dogodny dla niego sposób.
Budynek, przy ul. płk Witolda Sztarka 1 w Koninie, w którym siedzibę ma Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Koninie, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na I piętrze budynku znajduje się Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Koninie (pokoje 101, 102, 113).
 • Budynek posiada dwa wejścia z przodu budynku, do których prowadzą schody. Dodatkowo z prawej strony budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku.
 • Na parkingu, w szczycie budynku wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wstępu do budynku z psem asystującym.
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony Wysoki kontrast. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Jest też możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą ikon: -A A+.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Dokładamy starań, by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, np. Window-Eyes, JAWS, NVDA i inne.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Urząd zapewnia alternatywne metody dostępu do treści dokumentów (możliwość odczytania lub skorzystania z usługi tłumacza języka migowego).
Procedura wnioskowa-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 2020-09-08
Data aktualizacji strony
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting