Skocz do zawartości

Wykaz złożonych projektów

Wykaz projektów złożonych przez Powiat Koniński

Lp. Źródło
finansowania
Tytuł projektu Cel projektu Beneficjent Wartość projektu / wielkość dofinansowania
(w zł)

 
Okres realizacji projektu Uwagi
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2022 R.
1. Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim Celem projektu jest termomodernizacja placówek użyteczności publicznej prowadzonych przez Powiat Koniński: Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Powiat Koniński 12 368 999,69zł/
11 132 099,72zł
do 31.12.2024r. Wystawiona wstępna promesa, projekt w trakcie realizacji
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie 2.18
Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami Głównym celem jest poprawa dostępności jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno–informacyjnej Powiat Koniński 91 200,00 zł/
91 200,00 zł
1.07.2022r.– 30.06.2023r. Umowa podpisana
projekt w trakcie realizacji
3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, działanie 5.1 Cyfrowy Powiat Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o wysokim stopniu dojrzałości cyfrowej, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. Powiat Koniński 349 890,00 zł/ 349 890,00 zł 1.11.2022r. - 31.10.2023r. Umowa podpisana w dniu 21.07.2022 r.
projekt w trakcie realizacji
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2021 R.
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3.1 Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 10 uczniów poprzez udział w kursie i doradztwie edukacyjn-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 1 nauczyciela oraz doposażenie pracowni w ZSEU w Żychlinie Powiat Koniński 498 600,00zł/
448 740,00zł
1.06.2022r. - 31.05.2023r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2022r., projekt w trakcie realizacji
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3.1 Logika dla logistyka - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Celem projektu jest uzyskanie kompetencji przez 8 uczniów poprzez udział w kursach, uzupełnienienie kompetencji 2 nauczycieli i doposażenie pracowni w ZSOT w Sompolnie Powiat Koniński 289 460,30zł/
260 514,27zł
1.06.2022r. - 30.06.2023r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2022r., projekt w trakcie realizacji
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2020 R.
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3.1 Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym Celem projektu jest wsparcie 5 szkół mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego, prowadzonych przez Powiat Koniński, w zakresie zakupu 30 laptopów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Powiat Koniński 150 000,00zł/
127 500,00zł
23.11.2020r. - 31.12.2020r. Projekt zrealizowano
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 9.3.2 Poprawa jakości edukacji w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy Celem projektu jest poprawa jakości i warunków kształcenia.
zawodowego
w pięciu placówkach oświatowych w Aglomeracji Konińskiej w tym stworzenie pracowni projektowo-graficznej dla zawodu krawiec w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Miasto Konin + Powiat Koniński (projekt partnerski) 1 527 895,35zł/ 1 298 711,04zł 7.05.2020r. - 31.12.2021r. Projekt zrealizowano
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie 3.3
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą na terenie Gminy Skulsk Powiat Koniński/ Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 3 797 239,74zł/
3 221 380,77 zł
2021r. - 2022r. Umowa o dofinansowanie podpisana, projekt w trakcie realizacji
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie 7.2.2
Projekt grantowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu pn.
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce Powiat Koniński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 541 277,70 zł
(90% dofinansowania)
01.06.2020r. - 30.11.2020r. Projekt zrealizowano
5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 2.8.
Projekt grantowy pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację procesu zdalnego nauczania dla podmiotów pieczy zastępczej oraz środków ochrony osobistej Powiat Koniński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 573 351,81 zł (100% dofinansowania) 1.07.2020r. - 30.11.2020r. Projekt zrealizowano
6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 5.2.
Projekt grantowy Narodowego Funduszu Zdrowia: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekunczych i hospicjów na czas COVID-19” Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekunczych i hospicjów na czas COVID-19 Powiat Koniński /DPS w Ślesinie 35 363,28 zł (100% dofinansowania) 30.09.2020r. - 30.11.2020r. Projekt zrealizowano
7. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1.
Projekt grantowy pn.
zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego
Celem jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego   realizację procesu zdalnego nauczania Powiat Koniński 69 844,32
(100% dofinansowania)
20.04.2020r.

20.10.2020r.
Projekt
zrealizowano
8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 2.8.
Grant Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” Celem projektu jest wsparcie DPS w Ślesinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powiat Koniński / DPS w Ślesinie 511 559,20 zł
(100% dofinansowania)
1.09.2020r.
- 30.11.2020r.
Projekt zrealizowano
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2019 R.
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Konkurs na wykonanie spotu pn. Dbamy o czyste powietrze
w powiecie konińskim
Celem projektu jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży Powiat Koniński 9.925,53, dofinansowanie 4.682,50 19.02.2019r.

24.05.2019r.
Projekt zrealizowano
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Cudze chwalicie, swego nie znacie – bogactwo przyrodnicze powiatu konińskiego Celem projektu jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży Powiat Koniński
/ZSP
w Kleczewie
10.000,00, dofinansowanie 9.500,00,
wkład własny 500,00
19.09.2019r.

10.12.2019r.
Rezygnacja
z projektu
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Sompolnie
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli
Powiat Koniński 374.388,14 dofinansowanie 336.949,32
wkład własny 37.438,82
1.05.2020r.

30.09.2022r.
Projekt zrealizowano
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli
Powiat Koniński 481.600,81 dofinansowanie 433.440,72
wkład własny
48.160,09
1.05.2020r.
 –
30.09.2022r.
Projekt zrealizowano
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przed zjawiskami katastrofalnymi Powiat Koniński + Miasto Konin
i 14 gmin
1.127.787,20, dofinansowanie 957.573,62,
wkład własny 170.213,58
1.03.2020r.
 –
30.09.2021r.
Projekt zrealizowano
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2018 R.
1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania Celem projektu jest wsparcie systemu wczesnego ostrzegania w powiecie konińskim poprzez zakup 24 syren elektronicznych wraz z montażem; oprogramowanie dla 14 gmin i system wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Konińskiego Powiat Koniński
+ 14 gmin
686.647,50,
dofinansowanie 85% - 580.095,67
wkład własny 106.551,83
2.01.2018r.

18.03.2019r.
Projekt zrealizowano
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.5.4
Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, infrastruktury oraz przeprowadzenie warsztatów, wycieczek i lekcji pokazowych Gmina Grodziec (Lider) + partnerzy: Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec 1.142.114,01, dofinansowanie 789.265,76

Zadania Powiatu 204.983,56, w tym dofinansowanie 141.655,31
oraz dodatkowe prace w kwocie 328.612,40
1.02.2018r.

31.12.2020r.
 Projekt zrealizowano
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 7.2.2
BLUS Bezpośrednie lokalne Usługi Społeczne
(projekt partnerski
z Gminą Rzgów, Fundacją „OTWARCIE” i Fundacją „Nowe życie”)
Celem projektu jest wprowadzenie nowych usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych na terenie K OSI Powiat Koniński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2.854.864,36
dofinansowanie 95% - 2.712.121,14
1.07.2018r.

30.06.2021r.
Projekt rozpatrzony negatywnie
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z SOSW Powiat Koniński 161.466,65,
dofinansowanie  145.319,98,
wkład własny   16.146,67
1.06.2019r.

30.06.2021r.
Projekt zrealizowano
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1 (z Mandatu K OSI)
Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy
i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z ZSEU
Powiat Koniński 603.069,70,
dofinansowanie 542.762,73,
wkład własny 60.306,97
1.09.2019r.

30.06.2021r.
Projekt zrealizowano
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Czy wiecie dzieciaki, po co są wiatraki? – olimpiada wiedzy o OZE Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników
nt. niskiej emisji
i odnawialnych źródeł energii
Powiat Koniński dla 30 szkół podstawowych
z terenu powiatu konińskiego
i Miasta Konin
11.000,00
/ dofinansowanie 95% (10.45,00)
1.08.2018r.
-
30.11.2018r.
Rezygnacja
z projektu
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2017 R.
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Edukacja
z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii  i redukcja emisji CO2 ZSEU
w Żychlinie
514 631,00
/ 85%
(77 192,00)
22.02.2016r.
-
31.08.2018r.
Rezygnacja
z projektu
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów
z K OSI
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczych, zajęcia dodatkowe oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz studia
i szkolenia dla nauczycieli
ZSEU
w Żychlinie + 3 licea z Miasta Konin (ZSGE, ZSCKU, ZS im. M. Kopernika)
570.786,45, dofinansowanie   542.247,12,
wkład własny 28.539,32
25.03.2019r.

30.06.2021r.
Projekt zrealizowano
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Mali odkrywcy – wsparcie edukacyjne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I –VI oraz studia
i szkolenia dla nauczycieli
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 284.850,25
/ 95%
dofinansowanie
270.607,73
1.09.2018r.

31.07.2020r.
Projekt zrealizowano
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2016 R.
1 WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publiczne Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków ZSEU (wydatki niekwalifikowane 295.000,00 zł) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
1 505 816,33
/ 85%
(1 028 760,03)
 8.04.2014r.

31.12.2020r.
Projekt zrealizowano
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Ekologiczna etiuda – park przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie miejscem edukacji ekologicznej
Zakup wyposażenia
i roślin do szkoły ośrodkiem edukacji ekologicznej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
32 471,00
/ 100%
  Rezygnacja
z projektu
3 Ministerstwo Rozwoju PPP-rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pt. Powiatowe Centrum Usług Społecznych Przeanalizowanie możliwości realizacji projektu
w partnerstwie (wsparcie merytoryczne)
Powiat Koniński (PPPP, PCPR itp) 5 503 926,58
/ 85%
  Projekt rozpatrzony negatywnie
ze względu
na małą wartość projektu
4 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - OSI Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
i doradztwo zawodowe
19 gimnazjów (7 Miasto Konin + Kaz. Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów) 3 593 167,11
/ 95% (3.413.508,75)
1.09.2017r.
-
31.07.2019r.
Projekt zrealizowano
5 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej
w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Skulsk, Grodziec, Wilczyn
i Wierzbinek
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
doradztwo zawodowe
11 gimnazjów (Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Grodziec, Rychwał) 2 627 598,89
/ 95%
(2 496 218,95)
  Projekt rozpatrzony pozytywnie;
ze względu na wykorzystanie alokacji jest
na liście rezerwowej
6 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
i doradztwo zawodowe
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 234 506,86
/ 95%
(222 781,51)
1.06.2017r.
-
31.08.2019r.
Projekt zrealizowano
7 WRPO Działanie 9.3.3 Inwestycja w infrastrukturę ogólnokształcące Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja
i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rychwale
Rozbudowa SOSW Rychwał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 859 050,37
/ 85%
(730 192,81)
9.03.2016r.
-
10.10.2017r.
Projekt zrealizowano
8 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy
Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów
i nauczycieli, doradztwo zawodowe
6 szkół (ZSEU, ZSB, ZSG-E, ZSTiH, ZS im. M.Kopernika, ZS CKU)
4 323 262,54
/ 90%
(3 890 936,28)
1.05.2017r.
-
31.10.2019r.
Projekt zrealizowano
9 WRPO Poddziałanie 2.1.1 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych Stworzenie wspólnej SIP i e-usług geodezyjnych (wydatki niekwalifikowane 127.260,00 zł) Powiat Koniński + 14 gmin 14 914 879,88
/ 85%
(12 391 935,91)
8.08.2016r.
-
31.03.2020r.
Projekt zrealizowano
10 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej
w powiecie konińskim
Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów
i nauczycieli, doradztwo zawodowe
ZSP Kleczew
i  ZSP Sompolno
879 412,83
/ 90%
(791 471,54)
31.12.2016r. -
30.09.2018r.
Projekt zrealizowano
11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Olimpiada wiedzy pt. niska emisja
w Aglomeracji Konińskiej dla szkół podstawowych
Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii
30 szkół podstawowych z terenu powiatu konińskiego
i Miasta Konin
14 600,00
/ 95%
(13 870,00)
1.08.2017r.

15.11.2017r.
Projekt zrealizowano
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting