Skocz do zawartości

Wykaz złożonych projektów

Wykaz projektów złożonych przez Powiat Koniński

Lp. Źródło
finansowania
Tytuł projektu Cel projektu Beneficjent Wartość projektu / wielkość dofinansowania
(w zł)

 
Okres realizacji projektu Uwagi
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2022 R.
1. Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim Celem projektu jest termomodernizacja placówek użyteczności publicznej prowadzonych przez Powiat Koniński: Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Powiat Koniński 12 368 999,69zł/
11 132 099,72zł
do 31.12.2024r. Wystawiona wstępna promesa, projekt w trakcie realizacji
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2021 R.
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3.1 Nauka (nie) idzie w las - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 10 uczniów poprzez udział w kursie i doradztwie edukacyjn-zawodowym, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 1 nauczyciela oraz doposażenie pracowni w ZSEU w Żychlinie Powiat Koniński 498 600,00zł/
448 740,00zł
1.06.2022r. - 31.05.2023r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2022r., projekt w trakcie realizacji
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3.1 Logika dla logistyka - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Celem projektu jest uzyskanie kompetencji przez 8 uczniów poprzez udział w kursach, uzupełnienienie kompetencji 2 nauczycieli i doposażenie pracowni w ZSOT w Sompolnie Powiat Koniński 289 460,30zł/
260 514,27zł
1.06.2022r. - 30.06.2023r. Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.06.2022r., projekt w trakcie realizacji
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2020 R.
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 8.3.1 Doposażenie szkół prowadzonych przez Powiat Koniński w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym Celem projektu jest wsparcie 5 szkół mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego, prowadzonych przez Powiat Koniński, w zakresie zakupu 30 laptopów niezbędnych do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19. Powiat Koniński 150 000,00zł/
127 500,00zł
23.11.2020r. - 31.12.2020r. Projekt zrealizowano
2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Działanie 9.3.2 Poprawa jakości edukacji w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy Celem projektu jest poprawa jakości i warunków kształcenia.
zawodowego
w pięciu placówkach oświatowych w Aglomeracji Konińskiej w tym stworzenie pracowni projektowo-graficznej dla zawodu krawiec w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Miasto Konin + Powiat Koniński (projekt partnerski) 1 527 895,35zł/ 1 298 711,04zł 7.05.2020r. - 31.12.2021r. Projekt zrealizowano
3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie 3.3
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą Celem nadrzędnym niniejszego projektu jest budowa drogi rowerowej wraz z infrastrukturą pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą na terenie Gminy Skulsk Powiat Koniński/ Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie 3 797 239,74zł/
3 221 380,77 zł
2021r. - 2022r. Umowa o dofinansowanie podpisana, projekt w trakcie realizacji
4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie 7.2.2
Projekt grantowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu pn.
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
Celem projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” są działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce Powiat Koniński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 541 277,70 zł
(90% dofinansowania)
01.06.2020r. - 30.11.2020r. Projekt zrealizowano
5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 2.8.
Projekt grantowy pn.”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację procesu zdalnego nauczania dla podmiotów pieczy zastępczej oraz środków ochrony osobistej Powiat Koniński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 573 351,81 zł (100% dofinansowania) 1.07.2020r. - 30.11.2020r. Projekt zrealizowano
6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 5.2.
Projekt grantowy Narodowego Funduszu Zdrowia: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekunczych i hospicjów na czas COVID-19” Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekunczych i hospicjów na czas COVID-19 Powiat Koniński /DPS w Ślesinie 35 363,28 zł (100% dofinansowania) 30.09.2020r. - 30.11.2020r. Projekt zrealizowano
7. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Działanie 1.1.
Projekt grantowy pn.
zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego
Celem jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego   realizację procesu zdalnego nauczania Powiat Koniński 69 844,32
(100% dofinansowania)
20.04.2020r.

20.10.2020r.
Projekt
zrealizowano
8. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Działanie 2.8.
Grant Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” Celem projektu jest wsparcie DPS w Ślesinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Powiat Koniński / DPS w Ślesinie 511 559,20 zł
(100% dofinansowania)
1.09.2020r.
- 30.11.2020r.
Projekt zrealizowano
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2019 R.
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Konkurs na wykonanie spotu pn. Dbamy o czyste powietrze
w powiecie konińskim
Celem projektu jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży Powiat Koniński 9.925,53, dofinansowanie 4.682,50 19.02.2019r.

24.05.2019r.
Projekt zrealizowano
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Cudze chwalicie, swego nie znacie – bogactwo przyrodnicze powiatu konińskiego Celem projektu jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży Powiat Koniński
/ZSP
w Kleczewie
10.000,00, dofinansowanie 9.500,00,
wkład własny 500,00
19.09.2019r.

10.12.2019r.
Rezygnacja
z projektu
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Sompolnie
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli
Powiat Koniński 374.388,14 dofinansowanie 336.949,32
wkład własny 37.438,82
1.05.2020r.

30.09.2022r.
Umowa podpisana 17.07.2020 r., projekt w trakcie realizacji
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli
Powiat Koniński 481.600,81 dofinansowanie 433.440,72
wkład własny
48.160,09
1.05.2020r.
 –
30.09.2022r.
Umowa podpisana 17.07.2020 r., projekt w trakcie realizacji
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przed zjawiskami katastrofalnymi Powiat Koniński + Miasto Konin
i 14 gmin
1.127.787,20, dofinansowanie 957.573,62,
wkład własny 170.213,58
1.03.2020r.
 –
30.09.2021r.
Projekt zrealizowano
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2018 R.
1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania Celem projektu jest wsparcie systemu wczesnego ostrzegania w powiecie konińskim poprzez zakup 24 syren elektronicznych wraz z montażem; oprogramowanie dla 14 gmin i system wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Konińskiego Powiat Koniński
+ 14 gmin
686.647,50,
dofinansowanie 85% - 580.095,67
wkład własny 106.551,83
2.01.2018r.

18.03.2019r.
Projekt zrealizowano
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.5.4
Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, infrastruktury oraz przeprowadzenie warsztatów, wycieczek i lekcji pokazowych Gmina Grodziec (Lider) + partnerzy: Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec 1.142.114,01, dofinansowanie 789.265,76

Zadania Powiatu 204.983,56, w tym dofinansowanie 141.655,31
oraz dodatkowe prace w kwocie 328.612,40
1.02.2018r.

31.12.2020r.
 Projekt zrealizowano
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 7.2.2
BLUS Bezpośrednie lokalne Usługi Społeczne
(projekt partnerski
z Gminą Rzgów, Fundacją „OTWARCIE” i Fundacją „Nowe życie”)
Celem projektu jest wprowadzenie nowych usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych na terenie K OSI Powiat Koniński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2.854.864,36
dofinansowanie 95% - 2.712.121,14
1.07.2018r.

30.06.2021r.
Projekt rozpatrzony negatywnie
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z SOSW Powiat Koniński 161.466,65,
dofinansowanie  145.319,98,
wkład własny   16.146,67
1.06.2019r.

30.06.2021r.
Projekt zrealizowano
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1 (z Mandatu K OSI)
Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy
i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z ZSEU
Powiat Koniński 603.069,70,
dofinansowanie 542.762,73,
wkład własny 60.306,97
1.09.2019r.

30.06.2021r.
Projekt zrealizowano
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Czy wiecie dzieciaki, po co są wiatraki? – olimpiada wiedzy o OZE Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników
nt. niskiej emisji
i odnawialnych źródeł energii
Powiat Koniński dla 30 szkół podstawowych
z terenu powiatu konińskiego
i Miasta Konin
11.000,00
/ dofinansowanie 95% (10.45,00)
1.08.2018r.
-
30.11.2018r.
Rezygnacja
z projektu
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2017 R.
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Edukacja
z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii  i redukcja emisji CO2 ZSEU
w Żychlinie
514 631,00
/ 85%
(77 192,00)
22.02.2016r.
-
31.08.2018r.
Rezygnacja
z projektu
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów
z K OSI
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczych, zajęcia dodatkowe oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz studia
i szkolenia dla nauczycieli
ZSEU
w Żychlinie + 3 licea z Miasta Konin (ZSGE, ZSCKU, ZS im. M. Kopernika)
570.786,45, dofinansowanie   542.247,12,
wkład własny 28.539,32
25.03.2019r.

30.06.2021r.
Projekt zrealizowano
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Mali odkrywcy – wsparcie edukacyjne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I –VI oraz studia
i szkolenia dla nauczycieli
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 284.850,25
/ 95%
dofinansowanie
270.607,73
1.09.2018r.

31.07.2020r.
Projekt zrealizowano
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2016 R.
1 WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publiczne Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków ZSEU (wydatki niekwalifikowane 295.000,00 zł) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
1 505 816,33
/ 85%
(1 028 760,03)
 8.04.2014r.

31.12.2020r.
Projekt zrealizowano
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
Ekologiczna etiuda – park przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie miejscem edukacji ekologicznej
Zakup wyposażenia
i roślin do szkoły ośrodkiem edukacji ekologicznej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
32 471,00
/ 100%
  Rezygnacja
z projektu
3 Ministerstwo Rozwoju PPP-rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pt. Powiatowe Centrum Usług Społecznych Przeanalizowanie możliwości realizacji projektu
w partnerstwie (wsparcie merytoryczne)
Powiat Koniński (PPPP, PCPR itp) 5 503 926,58
/ 85%
  Projekt rozpatrzony negatywnie
ze względu
na małą wartość projektu
4 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - OSI Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
i doradztwo zawodowe
19 gimnazjów (7 Miasto Konin + Kaz. Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów) 3 593 167,11
/ 95% (3.413.508,75)
1.09.2017r.
-
31.07.2019r.
Projekt zrealizowano
5 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej
w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Skulsk, Grodziec, Wilczyn
i Wierzbinek
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
doradztwo zawodowe
11 gimnazjów (Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Grodziec, Rychwał) 2 627 598,89
/ 95%
(2 496 218,95)
  Projekt rozpatrzony pozytywnie;
ze względu na wykorzystanie alokacji jest
na liście rezerwowej
6 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
i doradztwo zawodowe
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 234 506,86
/ 95%
(222 781,51)
1.06.2017r.
-
31.08.2019r.
Projekt zrealizowano
7 WRPO Działanie 9.3.3 Inwestycja w infrastrukturę ogólnokształcące Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja
i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rychwale
Rozbudowa SOSW Rychwał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 859 050,37
/ 85%
(730 192,81)
9.03.2016r.
-
10.10.2017r.
Projekt zrealizowano
8 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy
Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów
i nauczycieli, doradztwo zawodowe
6 szkół (ZSEU, ZSB, ZSG-E, ZSTiH, ZS im. M.Kopernika, ZS CKU)
4 323 262,54
/ 90%
(3 890 936,28)
1.05.2017r.
-
31.10.2019r.
Projekt zrealizowano
9 WRPO Poddziałanie 2.1.1 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych Stworzenie wspólnej SIP i e-usług geodezyjnych (wydatki niekwalifikowane 127.260,00 zł) Powiat Koniński + 14 gmin 14 914 879,88
/ 85%
(12 391 935,91)
8.08.2016r.
-
31.03.2020r.
Projekt zrealizowano
10 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej
w powiecie konińskim
Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów
i nauczycieli, doradztwo zawodowe
ZSP Kleczew
i  ZSP Sompolno
879 412,83
/ 90%
(791 471,54)
31.12.2016r. -
30.09.2018r.
Projekt zrealizowano
11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Olimpiada wiedzy pt. niska emisja
w Aglomeracji Konińskiej dla szkół podstawowych
Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii
30 szkół podstawowych z terenu powiatu konińskiego
i Miasta Konin
14 600,00
/ 95%
(13 870,00)
1.08.2017r.

15.11.2017r.
Projekt zrealizowano
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.