Skocz do zawartości

Powiat w liczbach

Dane statystyczne zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu Polska w liczbach.
 
 
Powierzchnia
i podział terytorialny
1 578 km2
Gminy ogółem 14
miejsko-wiejskie 5
wiejskie 9
Sołectwa ogółem 295
Ludność
(XII 2019)
wg płci ogółem 130 053
kobiety 62 334
mężczyźni 64 719
w wieku przedprodukcyjnym ogółem 20 920
kobiety 9 994
mężczyźni 10 926
w wieku produkcyjnym ogółem 85 864
kobiety
(15-59 lat)
39 887
mężczyźni
(15-64 lata)
45 977
w wieku poprodukcyjnym ogółem 23 269
kobiety 15 453
mężczyźni 7 816
Struktura bezrobotnych
powiatu konińskiego
(I kw. 2020)
Stopa bezrobocia 8,9%
Bezrobotni wg. wieku 18-24 672
25-34 1 259
35-44 960
45-54 630
55 i więcej 442
ogółem 3 963
Bezrobotni wg. wykształcenia wyższe 506
policealne i śr. zaw. 904
śr. ogólnokształcące 410
zawodowe 1 173
gimnazjalne i poniżej 970
Urządzenia sieciowe
(XII 2018)
Kanalizacja długość czynnej
sieci kanalizacyjnej (km)
577
ludność korzystająca
z sieci kanalizacyjnej
51 695
Sieć gazowa
odbiorcy gazu (gosp.) 1 667
ludność korzystająca
z sieci gazowej
5 965
Wodociągi długość czynnej
sieci rozdzielczej (km)
2 415,8
woda dostarczona
gospodarstwom domowym (dam3)
4 652,1
ludność korzystająca z sieci wodociągowej 126 243
zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca (m3)
35,8
Zasoby mieszkaniowe
(XII 2018)
Ogółem mieszkania 37 099
izby 170 666
Kultura i sztuka
(XII 2019)
Placówki biblioteczne biblioteki i filie 29
księgozbiór (woluminy) 436 612
czytelnicy w ciągu roku 17 056
Domy i ośrodki kultury,
kluby i świetlice
ogółem 10
imprezy 525
uczestnicy imprez 139 896
grupy artystyczne 90
Szkolnictwo
podstawowe
(XII 2018)
Szkoły podstawowe ogółem 70
oddziały w szkołach 715
uczniowie 10 554
Wychowanie przedszkolne
(XII 2018)
Przedszkola ogółem
75
oddziały 230
miejsca 2 507
dzieci 4 210

 

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting