Skocz do zawartości

Dla biznesu

Gospodarka Powiatu

W gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz z leśnictwem i rybołówstwem) 46% osób pracujących w powiecie. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Znaczna część ogólnej powierzchni 157.824 ha, to grunty orne - głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej.
 
Nie mniej ważne są takie gałęzie gospodarki jak: produkcja zwierzęca, sadownictwo, ogrodnictwo oraz produkcja rolno-spożywcza. W sektorach pozarolniczych gospodarki powiatu dominują podmioty zajmujące się działalnością handlową, transportową, budowlaną, obsługą nieruchomości i firm oraz pośrednictwem finansowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bowiem głównym potencjalnym "wytwórcą" nowych miejsc pracy. Znaczną część przedsiębiorstw stanowią zakłady małe, nieznaczną część zakłady z grupy średnich. Z kolei do grupy dużych zaliczyć należy kopalnię węgla brunatnego w Koninie wchodzącą w skład grupy kapitałowej ZE PAK.
 
Poza rolnictwem ważną rolę odgrywa przemysł. Dynamiczny rozwój przemysłu odkrywkowego w znacznym stopniu przyczynił się do rozkwitu gospodarczego powiatu. A od momentu podziału administracyjnego i powstania powiatu konińskiego z roku na rok przybywa przedsiębiorców prywatnych, a ich udział w rynku jest niezmiernie ważny. Proces zachodzących przemian jest istotny z uwagi na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów oraz kapitału zagranicznego, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.
Wizytówkę przemysłowego charakteru Ziemi Konińskiej stanowią zakłady tu funkcjonujące, m.in.: wspomniana wcześniej PAK KWB "Konin" S.A., Art.-Metal, Kramp, Wulkanex, Mar-Bud, Konińska Fabryka Okien, Galwa-Met, "Kupiec" i wiele innych działających na terenie powiatu. Walory naszej Ziemi doceniają również zagraniczni inwestorzy. Na terenie powiatu doskonale prosperują zakłady o międzynarodowej sławie, m.in.: szwedzka firma Smurfit Kappa zajmująca się produkcją opakowań z tektury falistej, Lite-Licht - producent wysokiej jakości technicznych opraw oświetleniowych, Europoles – firma ze 120-letnim doświadczeniem w branży produkcji słupów, masztów i wież.
 
Grunty w pobliżu autostrady zagospodarowały firmy z branży motoryzacyjnej Mercedes i Renault. Te atuty stały się przesłanką dla opracowania i wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. W strefie WCL funkcjonują już firmy zajmujące się obsługą logistyczną, magazynowo-transportową oraz działalnością produkcyjną (Smurfit Kappa, Europoles, Zink Power, KON-PLAST i inne).
 
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego atrakcyjność krajobrazowa, z bogactwem jezior, lasów, rezerwatów oraz obszarów chronionych, co przyczynia się do rozwoju turystyki i agroturystyki. Agroturystyka stanowi alternatywny bądź dodatkowy sposób wykorzystania otoczenia rodzinnego gospodarstwa rolnego i jest źródłem dodatkowych dochodów. Spędzanie wolnego czasu na terenach wiejskich zwiększa popyt na różnego typu dobra i usługi, co w konsekwencji przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym wpływa korzystnie na jakość życia na wsi.
 
Natura szczodrze obdarzyła naszą Ziemię takimi zasobami naturalnymi jak:
  • Wody geotermalne – na terenie powiatu znajdują się dwa otwory wiertnicze w gm. Wilczyn i Ślesin. Są to wody średnio i wysoko mineralizowane;
  • Węgiel brunatny – złoża tego surowca występują w północnej oraz południowej części powiatu. Jego eksploatacja jest możliwa do ok. 2040 roku;
  • Kruszywo naturalne – największe złoża tego kruszywa znajdują się w gm. Krzymów;
  • Piaski kwarcowe – nieeksploatowane złoża piasków znajdują się na pograniczu gm. Stare Miasto i Rzgów;
  • Torfy – złoża występują na terenie gm. Kramsk.
Duże znaczenie w gospodarce powiatu ma przede wszystkim węgiel brunatny, wydobywany i zużywany jako główny surowiec energetyczny w konińskich elektrowniach skupionych wokół grupy ZE PAK S.A. Ważne znaczenie gospodarcze mają także wskazane złoża piasków, torfu, wód podziemnych oraz wód geotermalnych. Ich właściwe i zrównoważone wykorzystanie, bez szkody dla środowiska naturalnego, pozwola na szybki rozwój gospodarczy powiatu. Dzięki temu z roku na rok podnosi się standard życia mieszkańców naszej Ziemi.
 
Niepodważalnym atutem dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego centralne usytuowanie, z przebiegającymi drogowymi i kolejowymi międzynarodowymi oraz krajowymi szlakami komunikacyjnymi. Tereny przylegające do autostrady A2 - położone w granicach gmin Stare Miasto, Golina, Rzgów, i Krzymów to tzw. strefa przyspieszonego rozwoju. Szczególnie atrakcyjnymi dla inwestorów są obszary sąsiadujące z węzłami autostradowymi w Modle Królewskiej (wyjazd na drogę krajową nr 25) oraz Żdżarach (wyjazd na drogę krajową nr 72).
 
W bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-2 z inicjatywy konińskich przedsiębiorców oraz Miasta Konina i Gminy Stare Miasto powstało Wielkopolskie Centrum Logistyczne. Tereny o powierzchni 100 ha zostały odpowiednio przystosowane na potrzeby firm logistycznych oraz importerów. WCL zapewnia wsparcie inwestorom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting