Skocz do zawartości

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskieNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Informacje na temat zakresu, jaki obejmują te formy wsparcia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
Nowy harmonogram dyżurów punktów nieodpłatnych porad prawnych w powiecie konińskim obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. i dostępny jest w BIP. Dodatkowo, w ramach świadczonej pomocy podczas dyżuru w Urzędzie Gminy Stare Miasto istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie. Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 telefonicznie pod nr: (63) 240 32 24 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zaneta.staszak@powiat.konin.pl, dorota.szkudlarek@powiat.konin.pl.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie konińskim dostępna jest w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Dyżury specjalistyczne w całym kraju – od 2022 r. uruchomione zostały koordynowane centralnie punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich na rzecz beneficjentów spoza ich macierzystych powiatów.

Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju. Funkcjonują m.in. punkty specjalistyczne z dziedziny pomocy cudzoziemcom, wspierające osoby doświadczające przemocy, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami. Pełną listę dyżury specjalistycznych  opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości: www.gov.pl.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting