Skocz do zawartości

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskieNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Informacje na temat zakresu, jaki obejmują te formy wsparcia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
 
Nowy harmonogram dyżurów punktów nieodpłatnych porad prawnych w powiecie konińskim obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. i dostępny jest w BIP. Dodatkowo, w ramach świadczonej pomocy podczas dyżuru w Urzędzie Gminy Stare Miasto istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Osoby uprawnione mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego po uprzednim umówieniu wizyty za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie. Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 telefonicznie pod nr: (63) 240 32 24 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie konińskim dostępna jest w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting