Skocz do zawartości

Organizacje pozarządowe

W powiecie konińskim działają: 141 stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, 22 stowarzyszenia zwykłe, 42 fundacje oraz zajmujące się głównie ochroną i profilaktyką przeciwpożarową 131 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Wszystkie mają znaczący wpływ na organizację życia kulturalnego, sportowego, integrację i aktywizację lokalnych społeczności, a także wspieranie samorządów lokalnych w realizacji zadań publicznych. Z każdym rokiem coraz aktywniej wspierają rozwój własnych miejscowości oraz politykę społeczną, gospodarczą, oświatową i kulturalną gmin i powiatu.

Wykaz stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek OSP mających siedzibę w powiecie konińskim dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Konińskiego zleca do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego; oświaty i wychowania; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; turystyki i krajoznawstwa oraz od 2016 roku z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W powiecie został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu Konińskiego (uchwałą nr III/241/2021 z dn. 1 grudnia 2021 r.) „Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024”.

Cele programu realizowane były przede wszystkim poprzez udzielanie finansowego wsparcia organizacjom na realizację zadań publicznych, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz na podstawie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, czyli w trybie pozakonkursowym, zwanym też „krótką ścieżką.

Dzięki sprawnym działaniom i kompetentnej realizacji zadań przez organizacje pozarządowe każdego roku udaje się przeprowadzić wiele ciekawych przedsięwzięć, które na stałe wpisały się już do kalendarza wydarzeń powiatowych, m.in.: Powiatowe Dni Rodziny, Rychwalskie Impresje Muzyczne, Festiwal Ogólnopolskiej Piosenki Artystycznej w Ślesinie a także projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii czy zajęć w różnych dyscyplinach dla dzieci uzdolnionych sportowo. Nie brakuje również nowych inicjatyw i pomysłów wykorzystujących interesujące formy działania: m.in. warsztaty techniczne z zastosowaniem klocków lego.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting