Skocz do zawartości

Organizacje pozarządowe

W powiecie konińskim działają: 122 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, 18 stowarzyszeń zwykłych, 29 fundacji oraz zajmujące się głównie ochroną i profilaktyką przeciwpożarową 132 jednostki ochotniczej straży pożarnej. Wszystkie mają znaczący wpływ na organizację życia kulturalnego, sportowego, integrację i aktywizację lokalnych społeczności, a także wspieranie samorządów lokalnych w realizacji zadań publicznych. Z każdym rokiem coraz aktywniej wspierają rozwój własnych miejscowości oraz politykę społeczną, gospodarczą, oświatową i kulturalną gmin i powiatu.

Wykaz stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek OSP mających siedzibę w powiecie konińskim dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Konińskiego zleca do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie otwartych konkursów ofert zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego; oświaty i wychowania; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ochrony i promocji zdrowia, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; turystyki i krajoznawstwa oraz od 2016 roku z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2016 roku samorząd udzielił organizacjom pozarządowym dotacji na łączną kwotę blisko 1 mln 2 tys. zł. Skutkowało to organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich gminach powiatu konińskiego oraz prowadzeniem przez NGO  Centrum Informacji Turystycznej i dwóch środowiskowych domów samopomocy, a także wsparciem realizacji 42 zadań publicznych na terenie całego powiatu konińskiego.

Dzięki sprawnym działaniom i kompetentnej realizacji zadań przez organizacje pozarządowe każdego roku udaje się przeprowadzić wiele ciekawych przedsięwzięć, które na stałe wpisały się już do kalendarza wydarzeń powiatowych, m.in.: Plener Malarski w Żychlinie, Powiatowe Dni Rodziny, Rychwalskie Impresje Muzyczne, a także projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii czy zajęć w różnych dyscyplinach dla dzieci uzdolnionych sportowo. Nie brakuje również nowych inicjatyw i pomysłów wykorzystujących interesujące formy działania: m.in. warsztaty techniczne z zastosowaniem klocków lego.

W 2015 roku przeprowadzone zostało w powiecie badanie ankietowe organizacji pozarządowych. Procedura przeprowadzana jest z urzędu co dwa lata i polega na ustaleniu aktualnych danych o organizacjach działających w powiecie konińskim wraz z przeprowadzeniem badania ich potencjału. Celem tego działania jest dostarczenie mieszkańcom powiatu, organizacjom i innym zainteresowanym bieżącej informacji o działalności trzeciego sektora w powiecie konińskim. Wyniki badania posłużyły opracowaniu mapy aktywności NGO działających w powiecie. Nadesłane przez NGO biorące udział w badaniu dane świadczą o aktywności organizacji pozarządowych oraz poszukiwaniu zewnętrznych możliwości do realizacji swoich celów statutowych i aktywizacji społeczności lokalnych.
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting