Skocz do zawartości

Środowisko przyrodnicze

Zajmowany przez powiat koniński teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. Jego rzeźba jest rezultatem działalności wód dorzecza Warty. Charakterystycznym elementem jest równoleżnikowy układ form geologicznych.
 
W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty, będąca małym fragmentem pradoliny warszawsko-berlińskiej. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn (80-190 m n.p.m.). Północną część dodatkowo urozmaicają 23 jeziora polodowcowe, z których 11 ma powierzchnię powyżej 50 ha.

Wykaz jezior powiatu konińskiego

Gmina Kazimierz Biskupi:  
 • Jezioro Głodowskie dz. nr 778 obr. Daninów pow. 59,7200 ha
 • jezioro Skąpe dz. nr 199 obr. Władzimirów pow. 11,5000 ha
 • Jezioro Wściekłe dz. nr 780 obr. Daninów pow. 5,9300 ha
 • jezioro Mielno (Ws) dz. nr 5112 obr. Władzimirów pow. 20,9000 ha

Gmina Ślesin:
 • Jezioro Mikorzyńskie dz. nr 233/1 obr. Mikorzyn pow. 135,1200 ha
 • Jezioro Wąsowskie dz. nr 233/2 obr. Mikorzyn pow. 108,8800 ha
 • Jezioro Ślesińskie dz. nr 1234 obr. Ślesin pow.48,1685 ha i dz. nr 1152 obr. Ślesin pow. 53,3570 ha dz. nr 1219 pow. 39,3962 ha, dz. nr 1218 pow. 20,9961 ha. Razem pow. 161,9178 ha
 • Jezioro Licheńskie dz. nr 53/1 obr. Licheń Stary pow.109,4400 ha i dz. nr 53/2 obr. Licheń Stary pow. 50,3600 ha. Razem 159,80 ha

Gmina Skulsk:
 • Jezioro Czartowo dz. nr 20 obr. Czartowo pow. 18,6300 ha i dz. nr 148 obr. Lisewo pow. 17,7500 ha i dz. nr 192 obr. Skulska Wieś pow. 8,7000 ha. Razem pow. 45,0800 ha
 • jezioro Skulsk Wieś dz. nr 145 obr. Mniszki pow. 127,3500 ha
 • Jezioro Skulskie dz. nr 162 obr. Skulska Wieś pow. 123,7500 ha
 • jezioro Gopło dz. nr 146 obr. Mielnica Duża pow. 53,0600 ha i dz. nr 246 obr. Łuszczewo pow. 110,4500 ha. Razem pow. 163,5100 ha
 • jezioro Czarne dz. nr 110 obr. Gawrony pow. 43,9300 ha

Gmina Wilczyn:
 • Jezioro Kownackie dz. nr 2 obr. Kownaty pow. 85,0400 ha
 • Jezioro Suszewskie dz. nr 1 obr. Świętne pow. 57,3800 ha
 • Jezioro Wilczyńskie dz. nr 20 obr. Kownaty pow. 108,6800 ha i dz. nr 1 obr. Zygmuntowo pow. 100,5200 ha. Razem pow. 209,2000 ha

Gmina Kleczew:
 • Jezioro Budzisławskie dz. nr 4/1 obr. Tręby pow. 63,1200 ha, dz. 1/2 obr. Adamowo pow. 74,6000 ha. Razem pow. 137,7200 ha

Gmina Wierzbinek:
 • Jezioro Zakrzewek Ws dz. 39 obr. Zakrzewek pow.10,9600 ha
 • jezioro Mielno dz. nr 196 obr. Obory pow.43,7600 ha (nieużytek)

Gmina Sompolno:
 • Jezioro Lubstowskie dz. nr 275 obr. Lubstów pow. 101,2600 ha
 • jezioro Mąkolno (Rów Lubstowski Kanał Wierzbie) dz. nr 288 obr. Mąkolno pow. 84,8200 ha
 • jezioro Mostki (Ws, wł. prywatny) dz. nr 138 obr. Mostki pow. 28,7300 ha
 • jezioro Szczekawa dz. nr 166 obr. Zakrzewek pow. 17,3700 ha
Jeziora: Pątnowskie i Gosławickie są położone w granicach administracyjnych m. Konina.

Umiarkowany klimat powiatu z łagodnymi zimami cechuje niski roczny poziom opadów atmosferycznych, duża ich intensywność w krótkim okresie oraz niskie temperatury w okresie wczesnowiosennym. Średnio w ciągu roku występuje ok. 50 dni słonecznych i ok. 130 pochmurnych. Średnia temperatura powietrze waha się w granicach +8oC. Przeciętny okres zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 do 60 dni. 

Na terenie powiatu nie są umiejscowione duże zakłady przemysłowe będące źródłem zanieczyszczeń powietrza. Natomiast taki wpływ mają przedsiębiorstwa rozlokowane w północnej części Konina na granicy z powiatem, tj.: Elektrownie PĄTNÓW i KONIN, Huta Aluminium Impexmetal – Konin oraz FUGO. Jednakże inwestycje poczynione w ostatnim dziesięcioleciu w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych sprawiły, że ich działalność nie stwarza obecnie zagrożenia dla powietrza.
 
Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone na północ od Konina, są surowcem dla produkcji energii elektrycznej. Innymi eksploatowanymi zasobami są złoża kruszywa naturalnego (gm. Krzymów) oraz surowce ilaste (gliny) wydobywane podczas selektywnego usuwania nadkładu węgla.
 
Ponadto udokumentowane zostały złoża piasku kwarcowego (gm. Stare Miasto i Rzgów), torfu (gm. Kramsk) oraz wód termalnych. Szczególnie interesujące są złoża wód termalnych na terenie gmin Ślesin oraz Wilczyn. Jednakże celowość ich ewentualnej eksploatacji nie została dotychczas jednoznacznie potwierdzona.
 
Na terytorium powiatu występują głównie gleby bielicowe, w większości (53,5%) zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej.
 
Lasy zajmują ogółem 25.849 tys. ha, co stanowi 16,37% powierzchni powiatu ogółem. Znaczna ich część powstała w wyniku zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, co rzutuje m.in. na strukturę wiekową drzewostanów. Zdecydowanie przeważają drzewostany młodsze I i II klasy wiekowej (do 40 lat), które stanowią ok. 50% ogółu lasów. Największe kompleksy leśne znajdują się w okolicach Grodźca, Kazimierza Biskupiego, Złotej Góry oraz we wschodniej części gminy Ślesin.
 
Ważny element środowiska naturalnego powiatu stanowią obszary chronione:
 • Dolina zalewowa rzeki Warty - Nadwarciański Park Krajobrazowy. Jego powierzchnia wynosi 13.428 ha i obejmuje obszary położone po obu stronach rzeki Warty na terenie następujących gmin: Pyzdry, Zagórów, Lądek i Rzgów (2.050 ha). Utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu doliny środkowej Warty (m.in. starorzecza, zalewowe łąki i pastwiska, zarośla nadrzeczne). W granicach parku krajobrazowego znajduje się obecnie część ostoi ptaków "Dolina Warty Środkowej". W jej skład wchodzą między innymi tereny położone w następujących gminach: Golina, Konin, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto. W ostoi stwierdzono lęgi 67% gatunków ptaków występujących w Polsce.
 • Kompleks leśny na południowy – wschód od Konina, rezerwat "Złota Góra".
 • Puszcza Bieniszewska - kompleks rezerwatów przylegających do zachodniego brzegu Jeziora Gosławskiego.
 • Okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich - rezerwat Nadgoplański Park Tysiąclecia. Utworzony w celu zachowania licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych.
 • Obszar powidzko - bieniszewski.
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting