Skocz do zawartości

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów*
w projekcie „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”

 §1
INFORMACJA O PROJEKCIE
 
1. Projekt „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z Miastem Konin. Realizatorem Powiatu Konińskiego jest Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie. Realizatorami Miasta Konina są: Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie.
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
3. Celem projektu  kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów, doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów, wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt, wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.
4. Projekt realizowany jest od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
5. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu. Wsparcie to dotyczy:
a) organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe
b) wsparcia indywidualnego uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych.
c) doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz warsztaty z kreatywności.
 
§2
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI
 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły.
2. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy szkolni (realizatorzy).
3. Rekrutacja uczestników Projektu będzie prowadzona w szkołach wskazanych w § 1 pkt 1 wśród uczniów klas I, II i III Liceum ogólnokształcących, którzy w momencie przystąpienia do Projektu uczą się , pracują lub zamieszkują w Powiecie Konińskim lub w Mieście Konin.
4. Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.
5. W Projekcie realizowane będą:
a) zajęcia wyrównawcze i rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:
- Koło zainteresowań z biologii – metoda eksperymentu i doświadczeń
- Warsztaty naukowe z geografii – metoda eksperymentu
- Warsztaty naukowe z geografii – metoda eksperymentu i doświadczeń
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki
- Zajęcia wyrównawcze z angielskiego
- Warsztaty zainteresowań z matematyki- metoda eksperymentu
- Koło zainteresowań z fizyki – metoda eksperymentu i doświadczeń
b)  wsparcie indywidualne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez organizację zajęć specjalistycznych w zakresie:
- Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
- Zajęcia socjoterapeutyczne
- Zajęcia psychoedukacyjne
c) doradztwo edukacyjno-zawodowe, polegające na indywidualnym doradztwie oraz warsztaty z kreatywności
6. W celu przeprowadzania rekrutacji Dyrektorzy szkół powołują Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:
a) dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
b) koordynator szkolny – zastępca Przewodniczącego Komisji,
c) osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – członek Komisji.
7. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,
b) tworzenie list podstawowych – Załącznik nr 4 i list rezerwowych – Załącznik nr 5, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
c) przenoszenie uczestników Projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z list podstawowych na rezerwowe,
d) przenoszenie uczestników Projektu z list rezerwowych na listy podstawowe w przypadku wolnych miejsc,
e) przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku mniejszej liczby chętnych do udziału
w Projekcie niż zakładana.
8. Rekrutacja uczniów będzie składać się z następujących etapów:
a) zgłoszenie się kandydata w punkcie kwalifikacyjnym wyznaczonym przez szkołę ,i wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) weryfikacja danych – dokumenty niekompletne, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach nie będą podlegały weryfikacji,
c) uczeń może w ramach spotkań z koordynatorem projektu odbyć rozmowę kwalifikacyjną określającą jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
9. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby:
a) z orzeczeniem o niepełnosprawności (20 pkt),
b) z orzeczonymi dysfunkcjami powodującymi problemy w kształceniu (10pkt)
c) z terenów wiejskich (10 pkt),
d) z rodzin objętych pomocą społeczną (20 pkt),
10. Kolejność na listach określa się na podstawie ilości uzyskanych przez kandydata punktów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się kandydata, który uzyskał najwyższą ilość punktów,
a następnie w kolejności malejącej ilości punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole – Załącznik nr 3 przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista uczestników dostępna będzie w sekretariacie szkół.
11. W przypadku trudności z rekrutacją planuje się organizację dodatkowych spotkań informacyjnych w szkole.
12. Każdy uczeń może skorzystać z dowolnej liczby form wsparcia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o ile będą dostosowane do potrzeb rozwoju ucznia.
13. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
14. Rekrutacja ma charakter otwarty.
15. Do udziału w Projekcie zakwalifikują się uczniowie/uczennice spełniający wszystkie kryteria, zgodnie z przyjętymi zasadami.
16. W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie ich jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w Projekcie. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie staje się uczestnikiem Projektu z chwilą rozpoczęcia udziału
w wybranej formie wsparcia.
17. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty gromadzone na potrzeby realizacji wsparcia określonego w §2 ust. 5 lit. a), b) i c) i pozostałe dane przechowywane będą w macierzystych szkołach uczestników Projektu.  
 
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez uczestnika, w momencie rozpoczęcia korzystania ze wsparcia, formularza zgłoszeniowego  załącznik nr 1, oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do:
a) bezpłatnego udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz wspieranie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) rezygnacji z udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz wsparcia indywidualnego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi.
3. Rezygnacja uczestnika z udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz wspieranie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) uczestniczenia w doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz zajęciach, na które został zakwalifikowany,
c) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20%),
e) wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez koordynatora szkolnego w okresie realizacji i trwałości projektu (w tym umowy na realizację IPD).
 
§4
SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
 
1. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w zajęciach w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
3. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu oraz obciążeniem go poniesionymi kosztami adekwatnymi dla otrzymanego wsparcia, w sytuacji kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.
 
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Powiat Koniński przy współudziale realizatorów projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2019 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3. Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie
w porozumieniu z realizatorami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.
4. Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz w sekretariatach szkół wymienionych w § 1 ust. 1.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej.


 
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu (obowiązuje od 19.11.2019 r.),
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązuje od 2.09.2019 r.),
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu rekrutacji uczniów,
Załącznik nr 4 – Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz warsztatach z kreatywności,
Załącznik nr 5 – Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz warsztatach z kreatywności.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting