Skocz do zawartości

Cyfrowy Powiat
Projekt Grantowy „Cyfrowy Powiat”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o wysokim stopniu dojrzałości cyfrowej, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego powiatu wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.).
 
Okres realizacji:  1 listopada 2022 r. - 31 października 2023 r.
Wartość projektu: 349 890,00 zł, w tym dofinansowanie - 349 890,00 zł

Realizowane działania:
1. Modernizacja Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym poprzez integrację z systemem eFaktura, GUS oraz BIP.
2. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wraz z integracją ePUAP w celu podniesienia jakości świadczonych eUsług w Jednostce Podległej: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Zakup dwóch serwerów, jeden dla Starostwa, drugi dla Jednostki Podległej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które będą wykorzystywane jako baza do instalacji systemów funkcjonujących odpowiednio w Starostwie i PCPR.
4. Zakup / aktualizacja MS SQL w miejsce MS SQL 2012 obecnie wykorzystywanego.
5. Szkolenie dla 127 osób w zakresie wykorzystania nowych funkcjonalności systemu EZD w powiązaniu z instrukcją kancelaryjną.
6. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa IT.
 
 
Kontakt:
Radosław Bagrowski – Kierownik Biura Informatyki
tel. 63 240 33 16
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting