Skocz do zawartości

Ulgi i prawa seniora

Ulgi i prawa seniora

Starzenie się środowiska ma charakter globalny i ma na niego wpływ spadek liczby urodzeń. W powiecie konińskim żyje ponad 30 tys. osób w wieku 60+, stanowiących prawie 25% ogółu mieszkańców powiatu. Wszystkim seniorom z racji wieku przysługują konkretne przywileje, o istnieniu których nie wszyscy wiedzą, a z których warto skorzystać.
 
Emeryci mogą zaoszczędzić na: podróżach koleją, niepłaceniu za abonament radiowo-telewizyjny, wejściówkach do muzeum, teatru czy biletach lotniczych, a także połowę mniej zapłacą za wyrobienie paszportu. Nie należy również zapominać o ulgach, jakie oferuje gmina, w której seniorzy mieszkają.
 
Tańsze podróżowanie koleją
Seniorzy 60+ podróżujący pociągami, dzięki Karcie seniora PKP Intercity, mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez przewoźników lub zgodnie z przysługującymi im ulgami ustawowymi przemieszczać się nieodpłatnie.

Tańsze podróżowanie PKS Konin
Seniorzy 65+ podróżujący PKS Konin S.A. mogą skorzystać z 20% ulgi w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej.
 
Podróżowanie ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka)
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać z 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP (w klasie 2. pociągów osobowych), 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych (IC i EC); 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej (na podst. biletów jednorazowych) oraz 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych (na podst. biletów jednorazowych).
 
Nieodpłatnie lub taniej za granicę
Z opłaty paszportowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia. Bezkosztowo otrzymają również dokument pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej lub Zakładów Opiekuńczych bądź korzystający ze stałych zasiłków pomocy społecznej w przypadku wyjazdu za granicę w celach leczniczych.
 
½ kwoty za wyrobienie paszportu muszą uiścić:
 • emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne i współmałżonkowie tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystający z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatanci i inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osoby małoletnie do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniowie i studenci.
 
Osoby uprawnione do ulgi wydadzą tylko 70 zł za dokument ważny 10 lat.
 
Darmowe media
Kosztów za abonament radiowo-telewizyjny nie ponoszą, m.in. osoby:
 • zaliczone do I grupy inwalidów,
 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 • które skończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.
 
Każda z wymienionych osób na poczcie musi przedstawić dowód tożsamości oraz decyzję organu emerytalno-rentowego (ZUS lub KRUS) o wysokości świadczenia oraz złożyć stosowne oświadczenie uprawniające do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw (wraz z oświadczeniem o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z dwiema lub więcej osobami, które ukończyły 26. rok życia i nie mają uprawnień do zwolnienia od tych opłat).
 
Kulturalna ulga
Ustawowa zniżka za bilety wstępu do muzeum obowiązuje od 1997 r. i przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Procentową ulgę oraz dzień bez biletów ustala dyrektor muzeum. Z ustawowej bonifikaty nie można skorzystać w teatrze i kinie. Jednak wiele placówek kulturalnych oferuje specjalne opusty.
 
Ulga na psa
O jej wysokości decydują lokalni włodarze. Niemniej, po wprowadzeniu przez Radę Gminy opłaty od posiadania psów, niektóre osoby mogą skorzystać z ustawowych zwolnień. Należą do nich:
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego,
 • osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
 • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting