Skocz do zawartości

Kwiecień

Od jutra można składać wnioski w ramach nowego programu pomocowego PFRON

10 kwietnia rusza program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii koronawirusa wsparcie dla osób niepełnosprawnych udzielane będzie przez PFRON za pośrednictwem samorządów powiatowych. Wnioski składane w systemie SOW przez uprawnionych mieszkańców powiatu konińskiego realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje o możliwości uzyskania pomocy finansowej przez osoby niepełnosprawne z powiatu konińskiego, które wskutek panującej epidemii, utraciły (w okresie od 9 marca br. przez okres co najmniej pięciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych) możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc, w wysokości 500 zł miesięcznie, udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych i może zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Ze wsparcia (w ramach tzw. III Modułu programu) mogą skorzystać osoby niepełnosprawne (dorośli posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia), które są:
  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW (www.sow.pfron.org.pl) rozpoczyna się jutro, 10 kwietnia. Aplikować będzie można w trybie ciągłym (przez siedem dni w tygodniu) do 4 września 2020 roku.
W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Za pośrednictwem SOW (poprzez założenie w systemie konta) mogą też składać wnioski osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną. Co, obecnie stanowi najbezpieczniejszą i najwygodniejszą dla wnioskodawców formę kontaktu z PCPR w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting