Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Zarząd Powiatu z absolutorium

Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.  Uchwałę podjęto w obecności 23 radnych, stosunkiem głosów: 17 „za”, 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujące się”.
 
Po raz trzeci w tej kadencji radni powiatu oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej powiatu konińskiego. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowana przez radę w ciągu roku.
 
Na wczorajszej sesji, rada rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, a także zapoznała się z opinią przedłożoną przez regionalną izbę obrachunkową.
 
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu złożyła przed radą starosta Małgorzata Waszak. Wyjaśniła, że prace nad ubiegłorocznym budżetem pozwoliły ograniczyć wydatki w administracji, oświacie, pomocy społecznej i innych zadaniach na kwotę ponad 6 milionów złotych. 15 milionów mniej zaplanowano też na wydatki bieżące i majątkowe. W ciągu roku budżetowego plan finansowy powiatu był kilkakrotnie zmieniany. Z tytułu dotacji celowych, subwencji oraz funduszy pomocowych dochody powiatu zwiększyły się o ponad 4 miliony złotych. Kolejne 890 tysięcy (w tym 425 tysięcy na inwestycje) zasiliło budżet dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi. Zwiększeniu o prawie 5 mln 700 tysięcy uległ też plan wydatków. Ostatecznie, ubiegłoroczny budżet w zakresie dochodów wykonano w 99, 52 % na kwotę 68 842 110,19 zł, natomiast wydatki w kwocie 66 734 828,63 zł. zrealizowano w 96,89 %.
 
Niezrealizowane wydatki są efektem racjonalnego gospodarowania, które zaowocowało oszczędnościami w wysokości 2 mln 144 tys. i pozwoliło wygenerować nadwyżkę na poziomie 2 mln 107 tys. złotych – wyjaśniła Małgorzata Waszak – Na mniejsze wykonanie wydatków bieżących złożyły się oszczędności we wszystkich działach budżetu w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych – dodała starosta
 
Małgorzata Waszak podkreśliła też, że w ubiegłym roku utrzymany został wysoki poziom inwestycji. Na drogach powiatu zrealizowanych zostało ponad 20 zadań. Zabezpieczone środki pozwoliły m.in. wyremontować 11,24 km dróg, odnowić prawie 15,5 tys. m² nawierzchni w ramach remontów cząstkowych oraz zrealizować szereg zadań związanych z utrzymaniem dróg i poprawą ich przejezdności. Jednym z priorytetowych zadań realizowanych w ubiegłym roku była również oświata. Ograniczenie wydatków na zadania oświatowe nie wpłynęło na jakość kształcenia w szkołach powiatu. Placówki  rozszerzyły ofertę edukacyjną o kierunki poszukiwane na rynku pracy, uruchomione zostało także pierwsze w powiecie konińskim przedszkole specjalne. Aby ułatwić młodzieży wiejskiej dostęp do nauki, samorząd realizował projekty stypendialne, a nawet wprowadził rodzaj wsparcia dla uzdolnionych uczniów w postaci nagród Starosty Konińskiego. Dużym wyzwaniem dla zarządu powiatu było zabezpieczenie środków finansowych na realizację Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014. Wygospodarowanie prawie 3 mln zł pozwoliło w pełni wywiązać się z nałożonego na powiat obowiązku, a nawet wesprzeć rodziny zastępcze świadczeniami fakultatywnymi. Starosta przypomniała także o innych ważnych na rozwoju powiatu działaniach, m.in.: uchwaleniu strategii komunikacji marketingowej Powiatu Konińskiego, powołaniu obszaru funkcjonalnego aglomeracji konińskiej,  czy też przystąpieniu powiatu do projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej – Wielka Pętla Wielkopolski”.
 
Zdaniem starosty, zrealizowanie tak wielu ważnych zadań było możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Za współpracę w roku ubiegłym starosta podziękowała także radnym, samorządom gminnym oraz instytucjom i organizacjom.
 
Kończąc swoje wystąpienie, Małgorzata Waszak podkreśliła, że dzięki ograniczeniu zbędnych kosztów i racjonalizacji wydatków oraz pozyskaniu znacznych środków ze źródeł pozabudżetowych, wynik finansowy budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012  jest korzystny. Stabilna sytuacja finansowa gwarantuje natomiast realizację zadań bieżących oraz projektów kluczowych dla rozwoju powiatu.
 
Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium radni zapoznali się także z informacją o stanie mienia samorządu oraz opinią i wnioskiem komisji rewizyjnej.
 
Przedstawione na posiedzeniu stanowiska wyrażały pozytywną ocenę dla gospodarki finansowej prowadzonej przez zarząd powiatu w 2012 roku. Potwierdziły, że budżet realizowany był prawidłowo, a organ wykonawczy przestrzegał dyscypliny finansów publicznych i kierował się w zarządzaniu środkami publicznymi zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności.
 
Pochwałę dla ubiegłorocznej pracy zarządu zawierały też stanowiska klubów radnych: Platformy Obywatelskiej, Towarzystwa Samorządowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Nowoczesnego Powiatu. Odmienne zdanie w sprawie sprawozdania finansowego oraz oceny wykonania budżetu powiatu wyrazili natomiast radni opozycyjnego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 
Po odczytaniu wszystkich wymaganych sprawozdań i opinii rada powiatu podjęła uchwałę udzielającą organowi wykonawczemu absolutorium za 2012 rok. Radni zagłosowali identycznie, jak w przypadku zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 17 radnych,  2 - było przeciwko, a 4 - wstrzymało się od głosu.
 
Dzisiejsze absolutorium jest wspólnym sukcesem zarządu, radnych oraz  pracowników starostwa i jednostek powiatu. Wszystkim, którzy realizowali ten budżet i wspierali zarząd powiatu w ubiegłorocznej pracy składam serdeczne podziękowania – powiedziała Małgorzata Waszak.
 
W dalszej części obrad, rada rozpatrzyła sprawozdania z wykonania ubiegłorocznych zadań przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, a także z działalności instytucji, do których należy powiat koniński: Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią oraz Związku Powiatów Polskich. Radni przyjęli też informację Zarządu Dróg Powiatowych z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych oraz podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 30 tysięcy zł samorządowi gminy Krzymów na budowę wieży widokowej na Złotej Górze.
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zarząd Powiatu z absolutorium
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting