Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

XXVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 28 maja, radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu i podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 
W tym celu, rada rozpatrzy sprawozdanie finansowe i roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego w roku ubiegłym oraz informację o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.
 
W dalszej części obrad radni głosować będą m.in. nad przyjęciem informacji z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania i prac remontowych na drogach powiatu konińskiego oraz podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej.
 
XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali 252 urzędu.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2012 roku.
7. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
8. Sprawozdanie z działalności w 2012 roku instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem: Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.; Związku Powiatów Polskich.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2012 r.;
- sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2012 r.;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
- opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok;
- dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2012 r.;
- podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok:
- wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów na budowę wieży widokowej.
12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
13. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
14. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting