Skocz do zawartości

Marzec

30 marca, o godzinie 10.00 w sali 252 rozpocznie się kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu Konińskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego "Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w 2009 roku.
10. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 r.
11. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
12. Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2009 rok.
13. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2009 rok.
14. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku.
15. Informacja o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 roku.
16. Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. pt: "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Konińskiego na lata 2007-2012", będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012".
18. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
21. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
22. Zamknięcie obrad.

XXXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting