Skocz do zawartości

Kwiecień

Z uroczystej sesji Rady Powiatu Konińskiego w Ślesinie

W dniu 24 kwietnia br. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie odbyła się sesja Rady Powiatu Konińskiego połączona z uroczystością oddania do użytku zmodernizowanego kompleksu budynków DPS.
 
Osiemnaste posiedzenie Rady III kadencji zdominowała sprawa udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za rok 2007.
 
Zgodnie z przyjętym programem sesji, Starosta Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Starosta poinformował radnych m.in. o ustaleniach spotkania w sprawie składowiska odpadów w Goraninie, które odbyło się 2 kwietnia w Starostwie a także zrelacjonował przebieg wizyty na Ziemi Konińskiej Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce Marcelo Andrade De Moraes Jardim. Wiele uwagi poświęcił także wnioskom XI Walnego Zgromadzenia Związku Powiatów Polskich, dotyczącym zmian w finansowaniu zadań realizowanych prze samorządy powiatowe oraz zakresu kompetencji powiatów.
 
Następnie Rada zajęła się głównym tematem porządku obrad tj. sprawozdaniem Zarządu Powiatu Konińskiego z realizacji budżetu w 2007 r., przedstawionym przez Starostę Konińskiego. Starosta podkreślił, iż Zarząd wykonywał ubiegłoroczne zadania zgodne z wolą Rady, kierując się przy tym zasadą staranności i oszczędności a także aktywnością w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. W efekcie, udało się znacznie ograniczyć wydatki na administrację oraz zwiększyć płace pracowników Starostwa o ok. 8%. Bez wątpienia do największych ubiegłorocznych osiągnięć Zarządu należy zaliczyć zrealizowanie ważnych dla powiatu inwestycji, m.in.: ukończenie budowy i modernizacji kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, oddanie do użytku kompleksu sportowo- dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, modernizację drogi powiatowej na odcinku Stare Miasto-Barczygłów a także zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku Starostwa, zakup działki i części budynku na potrzeby działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. W obszarze drogownictwa, powiat zrealizował 60 różnych zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków jazdy na drogach w całym powiecie. Rok 2007 obfitował w liczne przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska: realizacja "Programu usuwania azbestu ..." czy akcje edukacyjne, typu „Drzewko za butelkę. Zarząd przywiązywał także dużą uwagę do walki z bezrobociem w powiecie udzielając wsparcia PUP w realizacji projektów aktywizujących osoby bezrobotne. Aby usprawnić funkcjonowanie Starostwa, w roku ubiegłym wdrożony został w urzędzie elektroniczny system obiegu dokumentów. Na koniec sprawozdania z realizacji budżetu w 2007r., Starosta Stanisław Bielik podziękował Radzie Powiatu za udzielone wsparcie dla ubiegłorocznych działań Zarządu a także pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych za sumienną i rzetelną pracę.
 
Uzupełnieniem informacji z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły były: uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której RIO pozytywnie oceniła działalność Zarządu Powiatu za rok 2007, uchwała Komisji Rewizyjnej, w której Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 2007 i wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz stanowiska klubów radnych - w których przewodniczący ocenili realizację ubiegłorocznego budżetu
 
Żywą dyskusję wśród radnych wywołał temat wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej na odcinku Wilczogóra - Skulska Wieś złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO. Przyjęto, iż pozyskane w pierwszym etapie środki przeznaczone zostaną na remonty odcinka drogi Wilczogóra- Wturek, natomiast wniosek dotyczący pozostałego odcinka rozpatrzony zostanie w późniejszym czasie. Temat nie został wyczerpany i radni powrócą do niego na kolejnym spotkaniu.
 
Po krótkiej dyskusji odbyło się głosowanie nad formalnym wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za rok 2007. Wzięło w nim udział 23 radnych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, przeciw opowiedziało się 3 radnych a 5 wstrzymało się od głosu.
 
Uroczysty charakter sesji podkreślił moment oddania do użytku zmodernizowanego kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. W tej części spotkania wzięli udział także: Zbigniew Winczewski radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego: Bogumiła Stanecka Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Monika Donke-Cieślewicz, Maria Kryszewska Główny Specjalista ds. Rehabilitacji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu a także Rzecznik Prasowy Poseł na Sejm Elżbiety Streker – Dembińskiej, Monika Kosińska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Poznaniu Maria Remiezowicz , przedstawiciele samorządów gminnych: Ryszard Nawrocki wójt Gminy Stare Miasto, Paweł Szczepankiewicz Wojt Gminy Wierzbinek oraz Władysław Kocaj Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin oraz ks. kan. Leszek Rybka proboszcz parafii w Ślesinie i Mirosław Cichy Dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlanego „BUDEX-KOŁO” sp. z o. o. - wykonawca inwestycji.
 
Zakończenie trwającej od 1995r. inwestycji „Budowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie” i oddanie do użytku nowoczesnego, komfortowego obiektu, było długo oczekiwanym momentem zarówno przez samorządowców, jak i mieszkańców Domu i ich rodzin. Trwająca 13 lat inwestycja pochłonęła ponad 19 mln. zł. i należy do największych i zarazem najdroższych inwestycji powiatu.
 
Przeprowadzenie kapitalnego remontu starego budynku DPS-u, modernizacja bazy lokalowej oraz budowa zespołu terapeutyczno – rehabilitacyjnego, w znaczny sposób wspomogły dotacje wojewody wielkopolskiego oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Bardzo dobre warunki lokalowe, fachowa opieka medyczna oraz wykwalifikowana kadra specjalistów gwarantują ponad 100 pensjonariuszom przyjazny i spokojny pobyt. Uwzględniając indywidualne potrzeby mieszkańców i ich psychofizyczne możliwości, Dom oferuje mieszkańcom różne formy terapii zajęciowej.
 
W swym wystąpieniu Starosta Koniński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do modernizacji oraz rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Podkreślił, że zakończona inwestycja pozwoliła dostosować DPS do obowiązujących europejskich standardów i tym samym stworzyć komfortowe warunki domu, w którym potrzebujący znajdą pomoc i opiekę.
 
Starosta otrzymał symboliczny klucz do nowego obiektu od Dyrektor DPS Haliny Wójcik i zaprosił gości do jego zwiedzenia. Zmodernizowany Dom wywarł na uczestnikach uroczystości duże wrażenie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting