Skocz do zawartości

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą) w powiecie może być utworzona Powiatowa (Gminna) Rada Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.
 
Zadania Powiatowej (Gminnej) Rady Działalności Pożytku Publicznego ustawodawca określił w art. 41i wyżej przywołanej ustawy. Należą do nich w szczególności:
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, a także w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
 
Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast tryb powoływania członków, organizację i tryb działania Rady określa zgodnie z art. 41g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący powiatu (gminy).
 
W 2014 roku z wnioskiem o utworzenie takiego gremium w powiecie konińskim wystąpiło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie.
Rada Powiatu Konińskiego wypełniła dyspozycję art. 41g ustawy i określiła w drodze uchwały tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie tej uchwały organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wyłaniają swoich reprezentantów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Przedstawicieli do tego organu wyznaczają również: Rada Powiatu Konińskiego oraz Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
Wypełniając zapisy art. 41e ust. 2 ustawy, Zarząd Powiatu Konińskiego utworzył oraz określił skład osobowy
Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego 2019-2021:
 
Lp. Imię i nazwisko kandydata Nazwa organizacji/organu
1 Ireneusz Ćwiek Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście
2 Magdalena Guźniczak Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym
3 Magdalena Śliwińska Stowarzyszenie Polska Gospodyni
4 Andrzej Łącki Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie
5 Michał Kałużny Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Konin im. Szarych Szeregów
6 Halina Lenartowicz Rada Powiatu Konińskiego
7 Elżbieta Fijałkowska Rada Powiatu Konińskiego
8 Władysław Kocaj Zarząd Powiatu Konińskiego
9 Krzysztof Czajkowski Zarząd Powiatu Konińskiego


© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting