Skocz do zawartości

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie

Zespół obejmuje następujące szkoły:
 • 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące (po szkole podstawowej)
 • Proponowane przedmioty  w zakresie rozszerzonym:
  • geografia/biologia
  • WOS
  • język angielski
 • 5 – letnie Technika (po szkole podstawowej) w zawodach:
  • technik spedytor  
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa
  • technik agrobiznesu
  • technik  reklamy
  • technik ekonomista
  • technik leśnik
 • Szkoła Branżowa
  • I stopnia :
   • magazynier logistyk
   • kucharz
   • rolnik
   • pracownik pomocniczy gastronomii
   • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
   • kierowca  mechanik - NOWOŚĆ !!!
 • Szkoły dla dorosłych
  • Kwalifikacyjne  kursy   w   zawodach:
   • rolnik (ROL.04)
   • technik agrobiznesu (ROL.04 i ROL.05)
   • kucharz (HGT.02)
  • Szkoła Policealna :
   • technik rachunkowości (EKA.07 i EKA.05)
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
  • Szkoła Branżowa II stopnia :
   • technik żywienia   i usług gastronomicznych

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świdectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyoraz łożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2022 r.
 • W terminie od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 
 • Materiały o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 - Rekrutacja 2022/2023 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting