Skocz do zawartości

Maj

Strona główna

Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

28 maja w starostwie odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Obrady zdominowały sprawozdania i informacje. Radni przyjęli osiem dokumentów podsumowujących ubiegłoroczne zdania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały starostwa.  
 
23. posiedzenie organu stanowiącego powiatu rozpoczęło się od miłego akcentu. Z okazji przypadającego 27 maja  Dnia Samorządu Terytorialnego starosta Stanisław Bielik złożył podziękowania i najlepsze życzenia radnym, pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

Następnie, obrady kontynuowane były zgodnie z ustalonym porządkiem. Radni przyjęli sprawozdania podsumowujące: realizację programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz ubiegłoroczne zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Zarządu Dróg Powiatowych. Nie wnieśli też uwag do przedłożonych informacji: w sprawie dotacji powiatu udzielonych w ubiegłym roku spółkom wodnym oraz oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie. Z akceptacją rady spotkała się również informacja dotycząca projektów realizowanych przez powiat z udziałem zewnętrznych środków finansowych. Wynika z niej, że w 2020 r. nasz samorząd był zaangażowany w realizację 44 projektów, w tym 26 – rządowych i 18 – unijnych. Pozyskana w ramach tych programów kwota dofinansowania –wynosząca ponad 109 mln 600 tys. zł – pozwoliła rozszerzyć działania pomocowe oferowane mieszkańcom przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także zrealizować wiele ważnych zadań w obszarze infrastruktury drogowej, edukacji i bezpieczeństwa publicznego.

Rekordowa wielkość pozyskanych w ubiegłym roku środków wynikała z uruchomienia mechanizmów pomocowych służących łagodzeniu skutków panującej w kraju epidemii wywołanej wirusem COVID-19. Na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii powiat otrzymał w 2020 r. ponad 77 mln złotych.

Po przyjęciu wszystkich informacji i sprawozdań, radni zajęli się sprawami wymagającymi rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Rada zadecydowała w ten sposób o przyjęciu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, zatwierdzeniu realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”, a także o przystąpieniu powiatu do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”. Organ stanowiący wyraził też zgodę na przystąpienie Powiatu Konińskiego do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska oraz zaakceptował wybór starosty konińskiego na przedstawiciela powiatu w zebraniu założycielskim oraz na walnych zebraniach członków stowarzyszenia.

Ostatnie decyzje podjęte na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły finansów powiatu. Po przyjęciu zgłoszonych przez zarząd autopoprawek, rada powiatu dokonała zmian w budżecie na rok bieżący i w wieloletniej prognozie finansowej.
 
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego - Starosta przemawiający z mównicy
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego - Wicestarosta i Starosta Koniński, Sekretarz, Skarbnik
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego - Radni
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego - Przewodnicząca Rady Żanetta Matlewska
Z XXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego - wnętrze sali narad
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting