Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021, Zarząd Powiatu Konińskiego 21 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Oferty na konkursy w zakresach ochrony i promocji zdrowia (załącznik nr 1); wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej (załącznik nr 2); wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (załącznik nr 3); edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (załącznik nr 4); oświaty i wychowania (załącznik nr 5) oraz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego (załącznik nr 6) w 2019 roku można składać w terminie do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting