Skocz do zawartości

Aktualności 2019

Aktualności

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 września 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą składać wnioski o świadczenia uzupełniające.

Formularze wniosków są dostępne w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl o symbolu ESUN. W przypadku wątpliwości, wnioski można składać w ZUS, korzystając z pomocy pracownika sali obsługi klientów. Osoby składające wnioski w imieniu osób uprawnionych powinny posiadać stosowne pełnomocnictwo.
W razie pytań do Państwa dyspozycji dostępni są konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej, w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 18:00, tel.: 22 560 16 00.

Świadczenie przysługuje:
  1. Osobom, które ukończyły 18 lat i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy/ do pracy w gospodarstwie rolnym lub do służby i do samodzielnej egzystencji, która została stwierdzona orzeczeniem.
  2. Osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej (art. 68 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.
  3. Osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
  • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej /lub
  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej /lub
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zus.pl.

Ĺšródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting