Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego z wotum zaufania i absolutorium

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz raport o stanie Powiatu Konińskiego. Na tej podstawie udzielili wotum zaufania i absolutorium dla zarządu.

Sesja rozpoczęła się uroczystym akcentem pożegnania odchodzącego na emeryturę Henryka Janaska, wieloletniego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, a wcześniej dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.

Podczas sesji, która odbyła się 27 czerwca, radni mieli za zadanie ocenić pracę zarządu związaną z wykonaniem budżetu za rok 2018. Po raz pierwszy w historii radni głosowali nad przyznaniem zarządowi wotum zaufania. Nowością było również przedstawienie raportu o stanie Powiatu Konińskiego oraz debata nad tym dokumentem.

Liczący 65 stron raport przybliżył zebranym starosta Stanisław Bielik. Przewodniczący zarządu podkreślił, że zgodnie z ustawowym wymogiem zawiera on informacje dotyczące wykonania przez zarząd w 2018 r. zadań służących realizacji: obowiązujących dokumentów planistycznych (strategii i programów) oraz uchwał rady powiatu. Jak wynika z przedstawionego radzie raportu, Zarząd Powiatu Konińskiego dysponował w roku ubiegłym zestawem 16 dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym ukierunkowanych na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi na terenie powiatu.

Przewodniczący zarządu przybliżył najważniejsze zadania podejmowane w roku ubiegłym dla osiągnięcia celów określonych w dokumentach planistycznych. Odniósł się także do realizacji uchwał organu stanowiącego. Starosta Stanisław Bielik zapewnił, że w związku z realizacją 136 uchwał (w tym 111 podjętych przez organ stanowiący powiatu w 2018 roku oraz 25 związanych z kontynuacją zadań wynikających z uchwał podjętych w latach wcześniejszych) Zarząd Powiatu Konińskiego inicjował i wykonywał zadania zgodnie z treścią tych aktów. W pełni zrealizowanych zostało 85 uchwał, a 44 są nadal realizowane i ze względu na kierunkowy lub długofalowy charakter stanowią podstawę do podejmowania decyzji i bieżących działań.  Zarząd nie realizował 7 uchwał, przy czym dla 5 z nich okres realizacji rozpoczął się w 2019 r., a 2 nie doczekały się wykonania z przyczyn zewnętrznych, tj. niezależnych od komórek odpowiedzialnych za ich bezpośrednią realizację.

Po przybliżeniu radnym treści raportu, starosta rekomendował wotum zaufania dla pracy zarządu w roku 2018. Pozytywne opinie o raporcie wyraziły wszystkie komisje rady, a także kluby radnych: Naszego Powiatu, Towarzystwa Samorządowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatecznie za przyznaniem Zarządowi Powiatu Konińskiemu wotum zaufania zagłosowało 16 radnych, a 5 - wstrzymało się od głosu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, które również przedstawił starosta koniński Stanisław Bielik. Budżet za 2018 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą 104 792 163,96 zł, a po stronie wydatków kwotą - 107 928 564,65 zł. Dochód budżetowy wyniósł 101,3% planowanych dochodów rocznych, natomiast wydatki zrealizowano w 95,50%. Rok zakończył się deficytem w wysokości 3 136 400,69 zł przy planowanym deficycie 9 563 966,40 zł.

- "Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonaliśmy kilkadziesiąt różnych inwestycji, wyniosły 23 651 689,69 zł, czyli były prawie czterokrotnie wyższe niż te zapisane w planie budżetu. Nie zostały one w pełni zrealizowane, gdyż dzięki oszczędnościom osiągniętym na zakupach, do stuprocentowego ich wykonania zabrakło 324 333,16 zł – informował przewodniczący zarządu - w ciągu całego roku poszukiwaliśmy różnych źródeł wzbogacenia budżetu. I tak dla przykładu podam, że w ramach porozumień, umów i pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, w planie budżetu mieliśmy zapisane tylko 2 447 168,67 zł a wykonanie na koniec roku wyniosło 8 735 768,06 zł, w tym na drogi - 5 801 729,32 zł. Ostatecznie, realizowana przez nas w ubiegłym roku polityka finansowa przyczyniła się do wzrostu wartości mienia powiatu o 26 474 430,00 zł i osiągnięcie wartości 256 612 778,00 zł" – podsumował starosta Stanisław Bielik.

Następnie przewodniczący zarządu podziękował wszystkim, którzy wspierali zarząd powiatu w realizacji zadań i przyczynili się do wypracowania dobrego wyniku finansowego dla powiatu na koniec ubiegłego roku.
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu oraz pracę organu wykonawczego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków w 2018 r. Dali temu wyraz, udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 21 radnych, stosunkiem głosów: 16 „za" i 5 „wstrzymujących się”.

Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Radni podjęli w tym celu osiemnaście uchwał oraz przyjęli dwie informacje.
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
VII sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting