Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Zawiadomienie o wyłożeniu

Starosta Koniński, zgodnie z art. 24a, ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami), zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie - Wydział Geodezji i Kartografii, 62-500 Konin, ulica płk. Witolda Sztarka 1, (pokój nr 215, lI piętro) w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 22 stycznia 2019 r. (w dniu 2 stycznia 2019 r. w godzinach od 12:00 do 17:00; w pozostałe dni: poniedziałek - wtorek od 10:00 do 17:00, środa - piątek w godzinach od 8:00 do 14:00) zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów projekt operatu opisowo-kartograficznego sporządzony w oparciu o zamówienie pn: „Wykonanie informatyzacji i modernizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie konińskim dla 7 gmin: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn".

Dokumentacja operatu opracowana została na podstawie uzgodnionego projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zmianami).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo­-kartograficznego upoważnione zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7e, w ramach zawartej umowy Nr 16/2017 z dnia 6 października 2017 r.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo­-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo­-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto, proszę o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, itp.) oraz dokumentów potwierdzających prawo własności (może to być wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub inne dokumenty) .
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego rozstrzygnie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszających uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie zostaną uznane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Przetwarzanie danych dotyczących zakładania ewidencji gruntów i budynków pozostaje w zgodności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.U.L 119).
Dane będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w rozporządzeniu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting