Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Z II sesji Rady Powiatu Konińskiego

Drugie posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego zdominowały sprawy organizacyjne. Na sesji 6 grudnia radni ustalili między innymi wynagrodzenie dla starosty oraz powołali dziewięć komisji stałych rady. 

Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie składów poszczególnych komisji rady powiatu na czas trwania VI kadencji. Głosowania przebiegły sprawnie i jednogłośnie.

Najpierw radni wyłonili spośród siebie skład komisji rewizyjnej. Radna Anna Woźniak, której powierzono funkcję przewodniczącej, pokieruje pracą sześcioosobowego zespołu w składzie: wiceprzewodniczący - Sebastian Ławniczak (PSL) sekretarz - Henryk Kryk (TS), Sławomir Ławniczak (NP),  Elżbieta Fijałkowska (PiS) i Maria Wróbel (PSL).

Kolejny wybór dotyczył składu komisji skarg, wniosków i petycji - nowej komisji stałej rady, której obowiązek powołania wprowadziła tzw. styczniowa nowelizacja ustaw samorządowych (ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych). Status ustrojowy tej komisji jest szczególny, bowiem w odróżnieniu do pozostałych komisji, zasady i tryb jej działania określa statut powiatu, a skład osobowy komisji gwarantuje udział przedstawicieli wszystkich klubów w radzie. Zgodnie z wolą radnych, przewodniczącym komisji skarg, wniosków i petycji został Sławomir Ławniczak (NP). Do jej składu dołączyli również: Halina Lenartowicz (PSL), Piotr Maciejewski (PSL), Żanetta Matlewska (TS) oraz Jerzy Rzepecki (PiS).

Po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem obligatoryjnych komisji rady, organ stanowiący powiatu powołał też pozostałe, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Rada Powiatu Konińskiego pracować będzie w nowej kadencji w siedmiu komisjach: statutowo-regulaminowej: przewodniczący Maciej Kwiryng (TS), Zenon Paszek (PSL), Janusz Stankiewicz (NP), Bogdan Kołodziejczak (KO); budżetowej: przewodnicząca Maria Wróbel (PSL), Wiesław Bednarek (PSL), Maciej Kwiryng (TS), Anna Woźniak (PiS), Andrzej Perkowski (NP); rozwoju i Infrastruktury: przewodniczący Bogdan Kołodziejczak (KO), Radosław Kelm (NP), Tadeusz Słodkiewicz (TS), Zbigniew Rogowski (PiS), Ryszard Nawrocki (NP), Wiesław Bednarek (PSL), Sebastian Ławniczak (PSL); rolnictwa i ochrony środowiska: przewodniczący Henryk Kryk (TS), Maria Chojnacka (PiS), Radosław Kelm (NP), Zenon Paszek (PSL), Władysław Kocaj (PSL); spraw społecznych: przewodnicząca Halina Lenartowicz (PSL), Maria Chojnacka (PiS), Ryszard Nawrocki (NP), Elżbieta Raźna (KO), Monika Rybińska-Horbińska (PiS); prawa i porządku publicznego: przewodniczący Piotr Maciejewski (PSL), Anna Juszczak (PiS), Władysław Kocaj (PSL), Andzrej Perkowski (NP), Zbigniew Rogowski (PiS) oraz oświaty, kultury, sportu i turystyki: przewodnicząca Żanetta Matlewska (TS), Elżbieta Fijałkowska (PiS), Tadeusz Słodkiewicz (TS), Jerzy Rzepecki (PiS), Anna Juszczak (PiS), Monika Rybicka-Horbińska (PiS) oraz Elżbieta Raźna (KO).

Choć posiedzenie zdominowały sprawy organizacyjne, radni procedowali też nad pięcioma innymi uchwałami. Jeszcze przed przerwą uchwalili wynagrodzenie dla przewodniczącego zarządu powiatu w wysokości 10.940,00 zł brutto. Miesięczna pensja starosty ustalona została na podstawie składowych: wynagrodzenie zasadnicze - 5 000,00 zł brutto, dodatek funkcyjny - 2 100,00, zł brutto, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 2 840,00 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego wynoszący - 1 000,00 zł brutto.

Po wznowieniu obrad po przerwie, w czasie której odbyły się posiedzenia dwóch nowo powołanych komisji: budżetowej i spraw społecznych, organ stanowiący przyjął program współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021. Wyraził zgodę na zmianę zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację, a w sprawach finansowych - przyjął autopoprawki zgłoszone przez zarząd i dokonał zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
II sesja Rady Powiatu Konińskiego
II sesja Rady Powiatu Konińskiego
II sesja Rady Powiatu Konińskiego
II sesja Rady Powiatu Konińskiego
II sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting