Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Sprawdzą wszystkie grunty i budynki w powiecie konińskim

Granice wszystkich nieruchomości gruntowych i budynków w powiecie konińskim zostaną ponownie zmierzone. To efekt unijnego projektu, który zmierza do cyfryzacji geodezyjnego zasobu powiatu. Dla niektórych mieszkańców może to oznaczać np. korekty w przebiegu granic, ale bez konieczności ponoszenia kosztów.
 
W 14 gminach powiatu konińskiego wykonane będą prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Zadanie to jeden z etapów, wartego prawie 15 milionów złotych partnerskiego projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”.
 
W związku z modernizacją zostaną wykonane m.in. prace terenowe dotyczące gruntów, budynków i lokali. Granice działek zostaną ponownie pomierzone bądź określone na podstawie dokładnych zdjęć lotniczych, powierzchnie działek zostaną określone z dużą dokładnością, zmianie mogą ulec również użytki gruntowe w działkach, pomierzonym budynkom zostaną nadane numery ewidencyjne budynków, uzgodnione zostaną ich funkcje i obliczone zostaną ich powierzchnie – tłumaczy Zofia Maślak dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wykonawcami prac są dwie wybrane w przetargu firmy:
dla gmin: Kleczew, Sompolno, Ślesin, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn prace geodezyjne będą prowadzone przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.;
dla gmin: Golina, Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto prace geodezyjne będą prowadzone przez konsorcjum firm: GEOMAR S.A. z siedzibą w Szczecinie i  GGPS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
 
Niektóre geodezyjne czynności mogą się wiązać z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów na nieruchomość. Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie tych prac.
 
W celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia osoby nieupoważnionej, wszyscy pracownicy wykonujący prace terenowe będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty (wzór na dole pod informacją) do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją. Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. Za prace wykonywane w ramach modernizacji właściciele nieruchomości nie ponoszą opłat! – podkreśla Zofia Maślak dyrektor PODGiK.
 
W razie wątpliwości warto zadzwonić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie (tel. 63 218  06 16). W przypadku jednak, gdy będzie to osoba upoważniona, nie można jej utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiać prawa wejścia na grunt. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków może skutkować zmianą oznaczenia (numeracji działek), powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiarów, nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości. Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających o miejscu i terminie ustalenia granic nieruchomości. Z czynności ustalenia przebiegu granic, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych, wykonawca sporządza protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Uzupełnia tam dane dotyczące działek i ich właścicieli oraz sposób w jaki zostały ustalone ich granice. Strony, których ten protokół dotyczy, w przypadku stwierdzenia niezgodności mogą wnieść uwagi oraz odmówić podpisania przyjęcia granic. Wszelkie informacje dotyczące treści protokołu przedstawi zainteresowanym wykonawca prac geodezyjnych.
 
Kolejną czynnością w przeprowadzanej modernizacji będzie wyłożenie do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz rozpatrywanie zgłaszanych uwag do tego projektu. O terminie i miejscu wyłożenia dokumentacji zostaną mieszkańcy powiadomieni w odrębnym zawiadomieniu. Wyłożenie operatu daje możliwość zgłoszenia przez właścicieli zauważonych nieścisłości, co do czynności wykonanych przez wykonawcę prac geodezyjnych. W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych.
 
Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie uwagi złożone po tym terminie będą traktowane jako indywidualne wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością Zatrudnienia geodety i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości.
 
Warto zatem  brać czynny udział w czynnościach ustalenia granic nieruchomości oraz sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym – mówi dyrektor PODGiK w Koninie.
 
Równocześnie z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie utworzona numeryczna mapa zasadnicza dla powiatu konińskiego wraz z bazami danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazą danych obiektów topograficznych. To oznacza, że wszystkie informacje o działkach, użytkach, budynkach i urządzeniach podziemnych będą dostępne w wersji elektronicznej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting