Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Są pieniądze dla osób zakładających firmy z K OSI

Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI - to tytuł projektu, który osobom bezrobotnym  z Konina i 7 gmin powiatu konińskiego pomoże w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Liderem projektu - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość - jest miasto Konin.

Projekt jest realizowany przez Urząd Miejski w Koninie wspólnie z gminami partnerskimi: Goliną, Ślesinem, Kramskiem, Krzymowem, Kazimierzem Biskupim, Rzgowem i Starym Miastem, które razem tworzą Koniński Obszar strategicznej Interwencji (K OSI).
Cel główny to rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu K OSI.

Cele szczegółowe to:
 • zwiększenie liczby nowych firm i miejsc pracy na terenie KOSI,
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności - nabycie lub uzupełnienie kompetencji pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przeciwdziałanie barierom w rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe i rozwojowe.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zamieszkałych w gminach: Konin, Golina, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Stare Miasto i należące do jednej z grup:
 • długotrwale bezrobotni (dłużej niż 12 m-cy),
 • osoby w wieku 50 lat i powyżej,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie),
Planowane efekty:
 • utworzenie 68 nowych firm i miejsc pracy poprzez samozatrudnienie, przez osoby, które otrzymają bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 8 w branży OZE i w ramach smart specialisation,
 • objęcie 85 osób bezrobotnych szkoleniami i doradztwem dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej,
 • objęcie 34 firm powstałych w ramach projektu indywidualnym doradztwem specjalistycznym.
Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu - 3 999 976,92 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFS) - 3 399 980,38 zł , tj. 85%
Wkład z budżetu państwa - 399 997,69 zł, tj. 10%
Wkład z budżetów jst - łącznie wszystkich partnerów - 199 998,85 zł, tj. 5%
Rekrutacja uczestników:
Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych od 16 marca 2018 do 31 sierpnia 2018. Szczegółowe informacje w zakładce Regulaminy - Regulamin rekrutacji uczestników.
Oferowane wsparcie:
 1. Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie dla 85 uczestników projektu Szkolenie grupowe w wymiarze 78 godzin oraz indywidualne doradztwo w wymiarze 2 godziny na osobę. Tematyka – podstawy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznes planu.
 2. Udzielenie 68 uczestnikom projektu dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000 zł. Podstawą przyznania dotacji jest ocenia biznesplanu.
 3. Wypłata finansowego wsparcia pomostowego dla 68 uczestników, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali dotację w wysokości 2 000 zł / miesiąc przez 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
 4. Usługi rozwojowe dla powstałych przedsiębiorstw, w postaci indywidualnego doradztwa specjalistycznego. Wsparcie zaplanowane dla 34 firm, mające pomóc im w rozwiązywaniu problemów w ramach nowopowstałej działalności.
Obowiązki uczestników wynikające z udziału w projekcie:
 1. Uczestnictwo w szkoleniu i doradztwie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i pisania biznesplanu.
 2. UPrzygotowanie biznesplanu i złożenie go do oceny.
 3. Wydatkowanie i rozliczenie środków z dotacji inwestycyjnej zgodnie z biznesplanem.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy i opłacanie składek ZUS.
 5. Wydatkowanie środków ze wsparcia pomostowego na bieżącą działalność firmy.
 6. Poddanie się 2 kontrolom i 2 wizytom monitorującym w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
 7. Uczestnictwo w specjalistycznym doradztwie w przypadku problemów z prowadzeniem działalności
Kontakt:
Urząd Miejski w Koninie
Wydział Rozwoju Gospodarczego
ul. 3 Maja 21
62-500 Konin
www.konin.eu/zakladamfirme
pokój nr 9 tel. (63) 240 11 61
oraz
pokój nr 13 (63) 240 12 76
czynne w dni robocze,
w godzinach od 7.30 do 15.30

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting