Skocz do zawartości

Aktualności 2018

Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie powiatu konińskiego do zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Konińskim jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w sprawach opiniowania projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, jak również opiniowania w sprawach funkcjonowania tych organizacji.

Rada liczy dziewięciu członków, z których organizacje pozarządowe reprezentuje pięciu przedstawicieli. Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w terminie do 27 grudnia 2018 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata, a zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

Lista zgłoszonych przez organizacje kandydatów opublikowana zostanie w BIP w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej www.powiat.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie 2 stycznia 2019 r.

Zebranie przedstawicieli organizacji, które zgłosiły kandydatów odbędzie się 9 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w sali 251 Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9.    

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting