Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Dziś w starostwie odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Konińskiego. Pierwsze obrady w nowym roku zaowocowały podjęciem sześciu uchwał oraz przyjęciem dwóch sprawozdań i raportu. Kulminacyjnym punktem posiedzenia było wypracowanie stanowiska w sprawie braku decyzji środowiskowej dla PAK KWB Konin S.A. dotyczącej odkrywki Ościsłowo.
 
Na dzisiejszym posiedzeniu radni wysłuchali sprawozdania starosty z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym oraz opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2015 – 2016.
 
Procedowali też nad sześcioma projektami uchwał. Przyjęli „Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”, a także prognozy dotyczące oddziaływania tego programu na środowisko. Podjęli decyzję w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania. Dokonali też aktualizacji „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” o informacje dotyczące planowanych inwestycji na drogach znajdujących się na terenach OFAK. Przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu oraz wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu na rok bieżący i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.
 
Organ stanowiący powiatu odniósł się również do braku decyzji środowiskowej  warunkującej uruchomienie wydobycia węgla brunatnego z okrywki Ościsłowo. Wyrażając poparcie dla budowy odkrywki, radni wystosowali do Rządu i Parlamentu RP apel o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania tej inwestycji. W tym celu wypracowali stanowisko następującej treści:
 

„Rada Powiatu Konińskiego zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP oraz Parlamentarzystów RP z apelem o podjęcie niezbędnych działań i decyzji politycznych związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia pn. „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo przez PAK KWB Konin S.A.” lub opracowania i przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla całego obszaru Wielkopolski wschodniej.
 
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o stabilność gospodarczo-społeczną powiatu konińskiego w najbliższej przyszłości. Od przeszło dwóch lat wstrzymywane są rządowe decyzje odnośnie zezwolenia na uruchomienie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo przez PAK Kopalnię Węgla Brunatnego Konin S.A. To zaniechanie stawia pod dużym znakiem zapytania przyszłość konińskiej energetyki, a co za tym idzie, utrzymanie produkcji energii elektrycznej w skali kraju. Bezpośrednio zagraża regionowi lawinowym wzrostem bezrobocia i kryzysem społeczno-gospodarczym.
 
Pierwszą barierą dla powstania odkrywki Ościsłowo był brak zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze na rzecz budowy tej odkrywki. Wnioski w tej sprawie złożyli władze gmin, na obszarze których odkrywka ma powstać, co zostało poparte przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z apelem do Rządu RP odnośnie odrolnienia ziem wystąpiła również Rada Miasta Konina wraz z Prezydentem Konina. Po przeszło rocznym oczekiwaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję zezwalającą na przeznaczenie niezbędnych ziem na cele nierolnicze.
 
Kolejnym problemem, który nadal blokuje powstanie nowej odkrywki, jest kryzys decyzyjny między Ministrem Energii a Ministrem Środowiska dotyczący decyzji środowiskowej. Jednym z warunków koniecznych dla produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego jest zapewnienie ze strony producenta odpowiednich procesów kompensacyjnych na rzecz środowiska naturalnego. Inwestor, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest gotowy do dalszego podejmowania tego typu przedsięwzięć. Obecnie jednym z takich działań jest zatłoczenie wody do Jeziora Wilczyńskiego. Kopalnia wyraża gotowość do realizacji, jednakże bez uruchomienia odkrywki Ościsłowo będzie to niemożliwe.
 
Odkrywkę buduje się kilka lat, a przy braku decyzji rządowych, po 2020 roku w regionie zabraknie paliwa dla ZE PAK S.A. Stąd, równoważąc sprawy przyrodniczo-środowiskowe z potrzebami przemysłu, niezbędna jest błyskawiczna decyzja – czy dalej produkujemy energię elektryczną w ZE PAK S.A. i neutralizujemy straty środowiskowe, czy rezygnujemy z produkcji z ryzykiem poniesienia zarówno strat społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych.
 
Powiat koniński i cały region potrzebuje około 15 lat na przeprowadzenie transformacji gospodarczej. Przemysł węglowy w dłuższej perspektywie nie będzie siłą napędową zmian i rozwoju. Jednakże, dokonywanie zmian społeczno-gospodarczych nie powinno odbywać się kosztem ludzi. W tym przypadku istnieje szansa na zmianę bez zapaści społeczno-gospodarczej i wzrostu bezrobocia, ale wiąże się to z utrzymaniem przez następne kilkanaście lat dobrze funkcjonującego przemysłu energetycznego. Opłaca się to zarówno Aglomeracji Konińskiej, Wielkopolsce, jak i Polsce ze względu na bezpieczeństwo energetyczne.
 
Apelując o decyzję Rządu RP w sprawie odkrywki Ościsłowo mamy świadomość, że czasu jest bardzo mało i mogą wystąpić poważne problemy z zaspokojeniem potrzeb paliwowych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Obawiamy się ponadto, że decyzja może okazać się negatywna, a wówczas dojdzie do likwidacji znacznej części przemysłu energetycznego. W takim przypadku domagamy się podjęcia zintensyfikowanych działań w kierunku opracowania oraz przyjęcia programu gospodarczo-kompensacyjnego dla tej części Wielkopolski, na podobnych warunkach, jakie przyjęto dla ratowania gospodarki na Śląsku.
 
Miasto Konin i powiat koniński był przez lata oparty na przemyśle ciężkim i zapłacił za to wysoką cenę społeczną i środowiskową. Czerpano z tego regionu to, co najlepsze i zabezpieczano dzięki temu bezpieczeństwo energetyczne kraju. Teraz, kiedy zmiana gospodarcza dotyka całą Aglomerację Konińską, mieszkańcy tej części kraju nie mogę być pozostawieni bez silnego wsparcia Rządu RP.
 
W naszej opinii negatywne decyzje dla przemysłu energetycznego powinny zobowiązać Rząd do udzielenia odpowiedniej pomocy. Dlatego też, Rada Powiatu Konińskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów, Rządu RP i Parlamentarzystów RP o niezwłoczne podjęcie pozytywnej decyzji odnośnie przyszłości przemysłu energetycznego w subregionie konińskim. W przypadku decyzji negatywnej, domagamy się od Rządu RP przystąpienia do przyspieszonych prac nad programem kompensacyjnym dla tej części Wielkopolski, w celu zapobieżenia kryzysowi społeczno-gospodarczemu w regionie.”

 
Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting