Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XLI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XLI sesję Rady Powiatu Konińskiego zdominowały sprawozdania i informacje. Radni przyjęli dziewięć dokumentów podsumowujących ubiegłoroczne zdania realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały starostwa.  
 
Porządek posiedzenia liczył 21 punktów. Radni zapoznali się z sześcioma sprawozdaniami i trzema informacjami, a także podjęli pięć uchwał.
Starosta koniński przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także podzielił się z radnymi informacjami o ostatnich wydarzeniach z życia powiatu. Poinformował m.in. o zamiarze złożenia wniosków o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” dwóch inwestycji realizowanych na odcinku Izabelin - Grąblin drogi Wola Podłężna - Licheń oraz na drodze Rychwał - Złotkowy.

W części sprawozdawczej posiedzenia przyjęto też sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, w tym organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Z podsumowania przygotowanego przez PCPR wynika, że na działania z obszaru pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych, powiat przeznaczył w roku ubiegłym prawie 12 mln zł, w tym ponad 5,5 mln pochodziło ze źródeł pozabudżetowych, głównie PFRON. Jednostka przygotowała też sprawozdanie z realizacji zadań organizatora pieczy zastępczej. Według zawartych w nim informacji, system pieczy zastępczej w powiecie konińskim tworzyły w roku ubiegłym 102 rodziny zastępcze, w których przebywało185 dzieci. Piecza organizowana była głównie w oparciu o więzi rodzinne, stąd najczęściej występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem były rodziny zastępcze spokrewnione (58). Pieczę rodzicielską pełniło również: 31 rodzin zastępczych niespokrewnionych, 9 rodzin niezawodowych, 3 - zawodowe i 1 zawodowa specjalistyczna. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników PCPR w Koninie udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej u 18 wychowanków, a 2 dzieci znalazło dom w rodzinie adopcyjnej.

Zgodnie z porządkiem obrad, rada powiatu wysłuchała też sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Wynika z niego, że samorząd powiatu zakończył rok 2017 z dorobkiem 32 przedsięwzięć drogowych, w tym 24 inwestycji za prawie 20 mln zł oraz 8 remontów kapitalnych zrealizowanych za 1,3 mln zł.  W efekcie prac modernizacyjnych do użytku oddano 24 km nowej nawierzchni dróg, 10,2 km chodników, 2 km ścieżki rowerowej, wybudowano 2,3 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 4 km oświetlenia ulicznego. Do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyczyniły się też remonty cząstkowe na prawie 9 tysiącach m2 nawierzchni, których koszt przekroczył 784 tysiące zł. Wykonanie tych wszystkich zadań modernizacyjnych i remontowych było możliwe dzięki zaangażowaniu dodatkowych środków: prawie 2,3 mln zł pochodzących z PROW (na przebudowę dróg: nr 3250P relacji: Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas oraz nr 4320P na odcinku Nowa Ciświca - Lipice) oraz ponad 4 mln przekazanych przez samorządy gminne.

W części sprawozdawczej posiedzenia znalazły się również informacje: o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem środków zewnętrznych oraz podsumowujące działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przedmiotem obrad były też zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób m.in. o dokonaniu zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Powierzyli również gminie Wierzbinek prowadzenie zadania własnego powiatu polegające na budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Mąkoszyn, którego koszt (wynoszący 28 tysięcy złotych) zostanie sfinansowany z budżetu gminy.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting