Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.  Uchwałę podjęto w obecności 24 radnych stosunkiem głosów: 17 „za” i siedem „wstrzymujących się”.

Po raz ostatni w tej kadencji radni powiatu oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej powiatu konińskiego. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowana przez radę w ciągu roku.
            Na dzisiejszej sesji, rada rozpatrzyła sprawozdania: finansowe oraz z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, a także zapoznała się z opinią przedłożoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu złożył przed radą starosta koniński Stanisław Bielik. Rozpoczął od przypomnienia, że w chwili przyjęcia uchwały budżetowej (29 grudnia 2016 r.) dochody powiatu kształtowały się na poziomie 78 564 003, 84 zł, wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 75 901 313,64 zł. W ciągu roku budżetowego plan finansowy powiatu był kilkakrotnie zmieniany. Co w konsekwencji przyniosło wzrost dochodów do 95 824 050,96 złotych, a wydatków - do 102 680 427,34 zł. Ostatecznie, ubiegłoroczny budżet w zakresie dochodów został wykonany w 97,15 % na kwotę 93 095 333,64 zł, natomiast wydatki w wysokości 95 586 224,67 zł zrealizowano w 93,09 %.

- Na niewykonanie dochodów złożyło się kilka przyczyn. Pierwsza z nich, to mniejsze wypływy z funduszy pomocowych na projekty realizowane w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, tzw. KOSI. Kolejna, to przeciągające się procedury oceny wniosków przez urząd marszałkowski, co w efekcie uszczupliło budżet powiatu o 2 111 220, 30 zł. Niższe niż przewidywaliśmy okazały się też wpływy z dotacji: gmin o 277 000, 00 zł oraz z budżetu państwa na zadania zlecone - o 579 785,71 zł. Niższe dochody musiały skutkować mniejszymi wydatkami. Jednak główny wpływ na niewykonanie planowanych wydatków w całości miało zaciągnięcie kredytu o 3 740 000 zł mniejszego niż zakładaliśmy na początku roku – wyjaśnił przewodniczący zarządu.

Starosta zapewnił też, że sytuacja ta nie wpłynęła zasadniczo na realizację ubiegłorocznych planów, zwłaszcza tych inwestycyjnych i remontowych. Dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu inwestycji, wydatki majątkowe powiatu wyniosły 22 934 396,38 zł. Na 36 realizowanych zadań inwestycyjnych 24 dotyczyły dróg i kosztowały prawie 21 milionów złotych. O skuteczności i efektywności działań organu wykonawczego świadczy również pomnożenie majątku powiatu o 25 378 415,00 zł do wartości 230 138 349,00 zł. Kończąc swoje wystąpienie Stanisław Bielik podkreślił, że dzięki ograniczeniu zbędnych kosztów i racjonalizacji wydatków oraz pozyskaniu znacznych środków ze źródeł pozabudżetowych, wynik finansowy budżetu Powiatu Konińskiego za rok 2017 jest korzystny.

- W roku ubiegłym nastąpił wzrost nadwyżki operacyjnej do 14,35% dochodów ogółem przy planowanej - 10,25%. A jest to podstawowy wskaźnik stanowiący podstawę do wyliczenia na lata 2018, 2019 i 2020 indywidualnego wskaźnika obciążenia budżetu powiatu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych. Zwiększył się również dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań wyliczony na lata 2018 – 2020, który w tym roku wynosi 12,13 %. Stabilna sytuacja finansowa gwarantuje realizację zadań bieżących oraz projektów kluczowych dla rozwoju powiatu w 2018 roku oraz latach następnych - powiedział starosta Stanisław Bielik i podziękował wszystkim, którzy wspierali zarząd powiatu w realizacji zadań i przyczynili się do wypracowania dobrego wyniku finansowego dla powiatu na koniec ubiegłego roku.

Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu oraz pracę organu wykonawczego w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 r. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 24 radnych, stosunkiem głosów: siedemnaście „za" i siedem „wstrzymujących się”.

Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Radni podjęli w tym celu jedenaście uchwał oraz przyjęli dwie informacje.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting