Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Z XLII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami XLII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Obrady przyniosły rozstrzygnięcia w sprawach bieżących.
Radni spotkali się 27 kwietnia w sali konferencyjnej starostwa, aby zrealizować dwudziestoczteropunktowy program sesji. Podejmując decyzje w sprawach bieżących procedowali nad jedenastoma uchwałami, przyjęli także pięć sprawozdań i informację.

Składając sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym Stanisław Bielik podzielił się też z radnymi informacjami o ostatnich wydarzeniach z życia powiatu. Najwięcej uwagi poświęcił sukcesom uczniów zespołów szkół: z Sompolna, Kleczewa i Żychlina w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach oraz olimpiadach tematycznych. Osiągnięcia te, wg starosty, są najlepszym potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania w szkołach prowadzonych przez powiat koniński. Do wyników tych przyczynia się również dobrze zorganizowany system zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza tych prowadzonych w ramach unijnych i krajowych projektów edukacyjnych.

W części informacyjno-sprawozdawczej obrad radni zapoznali się z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania jednostek, służb i instytucji.  Nie wnosząc uwag przyjęli informację: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie zawierającą ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Konina i powiatu konińskiego, a także sprawozdania z działalności: Inspekcji Weterynaryjnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz materiał podsumowujący realizację „Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi….”. Z ostatniego z przedstawionych sprawozdań wynika, że w ubiegłym roku samorząd powiatu udzielił 38 dotacji na kwotę przekraczającą 1 mln 417 tysięcy złotych. Finansowe wsparcie III sektora odbywało się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym, zwanym też „krótką ścieżką”. Powiat wspierał różne obszary działalności, której beneficjentami była społeczność powiatu, m.in. promocję zdrowia, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo publiczne, ochronę dóbr kultury i tradycji, rozwój turystyki i krajoznawstwa, a także kulturę fizyczną, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Partnerstwo między samorządem powiatu a środowiskiem pozarządowym przejawiało się również w innych formach współpracy, m.in. poprzez wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery pożytku publicznego. Realizacja coraz większej ilości zadań przez organizacje pozarządowe świadczy o rosnącej potrzebie przejmowania przez obywateli inicjatyw służących ważnym celom społecznym.

Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Organ stanowiący wyraził zgodę na kontynuację realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dwóch projektów aktywizujących osoby bezrobotne i poszukujące pracy w powiecie konińskim. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie pięciu gmin, rada podjęła też decyzje zezwalające na nabycie przez powiat prawa ich własności. Uchwaliła również „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2018-2022”. Następne rozstrzygnięcia dotyczyły finansów. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Dotyczyły one reorganizacji posiadanych środków oraz wprowadzenia do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in pieniędzy przekazanych przez gminę Sompolno i gminę Krzymów na realizację przedsięwzięć drogowych. Samorząd Sompolna udzielił pomocy finansowej w kwocie 300 tysięcy – na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3207 p na odcinku Sompolno – Sycewo” (250 tysięcy) oraz na budowę chodnika przy tej drodze w miejscowości Stefanowo (50 tysięcy). Powiat pozyskał także dodatkowe 50 tysięcy na modernizację drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno – Krzymów. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie przez radnych uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2018 – 2027.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting