Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Chcieć, to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

J&C Group zaprasza do udziału w projekcie osoby z Konina i powiatu konińskiego zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostające bez pracy, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą.

Uczestnikom projektu oferuje się pomoc w znalezieniu pracy, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz płatne staże.

Opis grupy docelowej projektu:
 • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoby niepełnosprawne: o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

Formy wsparcia, które otrzymają uczestnicy projektu:

 • pogłębiona diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, w tym opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (50 os.),
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (life coaching), które poprzez włączanie uczestników projektu w pracę nad sobą, poszukiwaniem ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego ma na celu wskazać drogę wyjścia z bierności zawodowej i zmobilizować do aktywności w sferze społecznej i zawodowej (50 os.),
 • grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych (50 os.),
 • szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i kompetencje dopasowane tematyką i zakresem do potrzeb, możliwości i potencjałów uczestników projektu oraz poparte analizą lokalnego rynku pracy (50 os.),
 • płatne staże zawodowe zgodne z odbytymi szkoleniami i Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji (12 os.),
 • indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania i utrzymania pracy (50 os.),
 • wsparcie trenera pracy wspomaganej (5 os.).

Okres realizacji: 1.01.2018 – 31.05.2019 Wartość projektu: 487 067,38 zł

Kontakt:
Agnieszka Michońska-Skomra
tel. + 48 510 488 157
e-mail: askomra@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting