Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu spotkali się dziś w starostwie, by procedować w sprawach bieżących. Obrady zdominowały tematy drogowe i oświatowe.
 
Porządek posiedzenia liczył 26 punktów. W części sprawozdawczej rada przyjęła sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu. Stanisław Bielik podsumował też najważniejsze wydarzenia powiatowe, które odbyły się w okresie międzysesyjnym. Przypomniał o oddaniu do użytku inwestycji na drodze nr 3250P relacji Stare Miasto-Lisiec Wielki oraz ronda w Kazimierzu Biskupim. Omówił przebieg „Olimpiady wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej” oraz tegorocznej edycji ogólnopolskiego festiwalu pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. Poinformował też radnych o szansach na pozyskanie dofinansowania dla dwóch projektów inwestycyjnych powiatu zgłoszonych do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Starosta wyjaśnił, że na wstępnej liście rankingowej wniosków znalazły się obie zgłoszone inwestycje, tj. na drodze Wilczyn - Kownaty (na pozycji 9. listy) i na odcinku Konin - Rudzica (25 miejsce na liście). Uwzględniając jednak kwotę wydatków budżetu państwa, jaka została przeznaczona na dotację związaną z realizacją programu, realne szanse na dofinansowanie ma tylko wniosek, który znalazł się na wysokiej, 9 pozycji listy rankingowej.  Pozostając w temacie dróg, Stanisław Bielik poprosił radnych o współpracę przy opracowaniu planu prac drogowych realizowanych metodą powierzchniową, tak aby w każdej gminie przynajmniej jedna droga została w ten sposób wyremontowana. Dodał, że zadania te powiat zamierza sfinansować ze środków własnych i przeznaczy na nie łącznie 3,5 mln zł.
 
Kolejnym tematem wywołanym przez starostę w części sprawozdawczej sesji było uruchomienie nowej wersji programu Centralnej Ewidencji Pojazdów i pojawienie się problemów technicznych, które uniemożliwiły korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu wydziałowi komunikacji oraz innym podmiotom zobowiązanym ustawą do jego użytkowania.
 
Po wystąpieniu przewodniczącego zarządu, radni zapoznali się z informacjami o zaawansowaniu prac w drogownictwie oraz przygotowaniu służb powiatu do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018.
 
Według informacji podsumowującej prace prowadzone na drogach powiatu, do listopada bieżącego roku zakończone zostały 23 inwestycje i 9 zadań o charakterze remontów kapitalnych za ponad 21 mln złotych. Do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyczyniły się też m.in. remonty cząstkowe na prawie 10 000 m 2 nawierzchni, czy wymiana 130 znaków drogowych i tablic. Realizacja pozostałych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg pochłonęła prawie 2,4 mln zł, z czego ponad 613 tysięcy stanowiły koszty zimowego utrzymania dróg. Poza danymi statystycznymi, w sprawozdaniu zarządu dróg pojawiły się informacje o eksperymentalnym zastosowaniu „metody powierzchniowej” przy renowacji drogi w miejscowości Węglewskie Holendry, a także opracowaniu (pierwszego w historii powiatu) „Programu zadań dla obiektów mostowych i przepustów na lata 2017-2025". Z dokumentu tego wynika, że na terenie powiatu konińskiego znajduje się 30 obiektów mostowych różnej konstrukcji, a średnia ich wieku wynosi 50 lat. Wieloletni okres użytkowania i zmienne warunki atmosferyczne sprawiły, że część z nich wymaga remontu, przebudowy, a także poprawy nośności. Opracowanie harmonogramu zadań związanych z modernizacją obiektów mostowych i przepustów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych pozwoli lepiej zaplanować środki na prace służące poprawie ich stanu technicznego.
 
Z drugiej informacji przygotowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie radni dowiedzieli się o działaniach służb podjętych w celu przygotowania się do sezonu zimowego 2017/2018. Z przedstawionego na sesji materiału wynika, że usuwaniem skutków zimy na drogach zajmować się będzie 7 firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie ponad 66 tys. zł. Odśnieżaniem objętych zostanie ponad 584 km dróg powiatowych i ulic oraz 66 km chodników.
 
Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o przyjęciu powiatowego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok oraz powierzeniu Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej i przekazaniu na ich realizację 100 tysięcy złotych. Rada podjęła aż osiem uchwał deklaratoryjnych, tj. stwierdzających przekształcenie szkół mające na celu ich dostosowanie do struktury szkolnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.
 
Radni wyrazili również zgodę na zmianę zasad przyznawania stypendium Starosty Konińskiego dla studentów, zwiększając próg dochodowy w rodzinie studenta z 30% do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu, z pomocy finansowej będzie mogło skorzystać więcej studiujących absolwentów szkół prowadzonych przez powiat.
 
Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Powiatu Konińskiego zatwierdziła też plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, a po przyjęciu zgłoszonych przez zarząd autopoprawek, zadecydowała o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 oraz w budżecie na rok bieżący.
Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting