Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłasza konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014–2020, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
a) działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
b) działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
c) działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
d) działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
e) działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
f)  działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
g) działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
h) działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017 r.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:
1) Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 4, 6 oraz 9–13;
2) 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 4, 6 oraz 9–13;
3) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5;
4) 12 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych w województwie w zakresie działania 5.

Więcej informacji: www.wielkopolskie.ksow.pl
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting