Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XXXVI sesja Rady Powiatu KonińskiegoSprawy bieżące zdominowały XXXVI sesję Rady Powiatu Konińskiego. Radni zebrali się w starostwie 30 października, aby zrealizować 19-punktowy porządek obrad. Podjęli 6 uchwał, a także przyjęli 5 informacji oraz sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
 
Starosta koniński omówił kilka ostatnich wydarzeń z życia powiatu. Poinformował m.in. o zakończeniu w powiecie tak zwanych „nalotów”, w ramach których wykonano 5.362 zdjęcia lotnicze, które posłużą do przygotowania cyfrowej mapy powiatu konińskiego, a także o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu konińskiego. Stanisław Bielik przypomniał, że oba zadania realizowane są w ramach, wartego prawie 15 milionów złotych, partnerskiego projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”. Przewodniczący zarządu przekazał radnym informacje o unieważnieniu przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów, a także o zakwalifikowaniu się dwóch wniosków powiatu konińskiego (dotyczących inwestycji na drogach: nr 3212P Konin-Rudzica oraz nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty) na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. Stanisław Bielik odczytał też pismo wojewody wielkopolskiego będące odpowiedzią na wystąpienie samorządu powiatu o udzielenie pomocy gminom Golina i Krzymów w usunięciu niebezpiecznych odpadów składowanych w nieczynnych żwirowniach w Przyjmie i Depauli. Z pisma wynika, że władze województwa wielkopolskiego nadal szukają rozwiązania tego problemu oraz planują zorganizowanie w tej sprawie spotkania z udziałem zainteresowanych samorządów i służb.
 
W dalszej części posiedzenia rada powiatu zapoznała się z informacjami dotyczącymi realizacji ubiegłorocznych zadań oświatowych oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2017 r. Wysłuchała też materiału zawierającego analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym, a także przyjęła informacje z wykonania budżetu powiatu za I półrocze tego roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017 – 2027.
 
Obrady przyniosły też rozstrzygnięcie w sprawie zmian w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację. Radni postanowili również uwzględnić potrzeby uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie i wyrazili zgodę na przekształcenie schroniska młodzieżowego „Chopin” w zapewniający całodobową opiekę wychowawczą internat.
 
Kolejne uchwały dotyczyły finansów. Rada zadecydowała o udzieleniu pomocy finansowej dwóm jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie powiatu w formie dotacji celowej (po 10 000 zł) otrzymały gminy Ślesin i Kleczew na termomodernizację obiektów garażowych jednostek OSP w Ostrowążu oraz w Sławoszewsku. Radni jednogłośnie przyjęli też autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie wprowadzili zmiany do uchwały budżetowej na rok bieżący oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting