Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Powiat Koniński opracowuje projekt Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

Zarząd Powiatu Konińskiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Przedmiotem dokumentu jest m.in.:
  • diagnoza stanu aktualnego poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Powiatu Konińskiego wraz ze wskazaniem obszarów problematycznych,
  • cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz kierunki działań w zakresie ochrony środowiska przewidziane do realizacji w czasie obowiązywania dokumentu,
  • harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych wraz z aspektami finansowymi realizacji programu.
 
„Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" powinien służyć osiągnięciu celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa, wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz innych źródłach, istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu. Dokument powinien uwzględniać wytyczne Ministra Środowiska w zakresie opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
 
Prognoza powinna spełniać wymagania określone w dziale IV rozdziale 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Powinna także określać wpływ na środowisko celów i zadań wskazanych w Programie z uwzględnieniem przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Wykonawcą ww. opracowań jest Agnieszka Chylak EKO-TEAM KONSULTING ul. Goleszowska 16/25, Bielsko - Biała, adres do korespondencji: ul. Spokojna 3, 43-330 Hecznarowice e-mail: biuro@eko-team.com.pl.
 
Odpowiedzi na nurtujące pytania udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin., tel. 6324 03239; 632403244 , e-mail: srodowisko@powiat.konin.pl.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting