Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Konińskiego otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2015 r. W opinii organu stanowiącego, plan finansowy został wykonany dobrze i zgodnie z prawem. Udało się też zmniejszyć zadłużenie powiatu o prawie 3 miliony złotych.
 
Po raz drugi w tej kadencji radni oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej powiatu konińskiego. Obok uchwały budżetowej, to jedna z najważniejszych decyzji podejmowana przez radę w ciągu roku.
 
Za udzieleniem absolutorium zarządowi powiatu, któremu przewodniczy starosta Stanisław Bielik, zagłosowało wczoraj 17 radnych, a 4 wstrzymało się od głosu.
 
Ze sprawozdania, które przedstawił starosta wynika, że powiat zrealizował dochody w 86,60% na kwotę 77.744.207,22 zł. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów wpływ miały dwa zadania inwestycyjne. Z uwagi na przedłużające się negocjacje z kopalnią, nie udało się w ubiegłym roku rozpocząć budowy drogi Kaliska – Gogolina – Wielkopole, na którą zarezerwowano środki w wysokości 9.000.000,00 zł. Z kolei inwestycja drogowa na odcinku Sławoszewek – Wielkopole (o wartości 3.340.000,00 zł) została rozliczona dopiero w roku bieżącym.
 
Stopień wykonania dochodów przełożył się na wykonanie wydatków, które w roku 2015 wyniosły ogółem 74.353.315,95 zł, tj. 80,95% planu. Przy czym, wydatki bieżące pochłonęły 66.686.209,64 zł, a 7.667.106,31 zł - majątkowe, z tego 6.670.476,87 zł kosztowały zadania inwestycyjne na drogach.
 
Stanisław Bielik podkreślił też, że wydatki na administrację były niższe od planowanych o 319.407,68 zł, a w stosunku do roku 2014 - aż o 511.831,33 zł. Budżet zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 7.698.845,62 zł, co stanowi 9,95% dochodów ogółem. Działania te świadczą o racjonalizacji wydatków i będą miały pozytywny wpływ na średnią relację nadwyżek operacyjnych do dochodów w latach 2016-2018.
 
Planowany na 2015 rok budżet zakładał również kredyt w wysokości 1.100.000,00 zł. Poprzez mądre gospodarowanie oraz pozyskanie zewnętrznych środków finansowych nie został on zaciągnięty, a zadłużenie powiatu udało się zmniejszyć o 2.781.984,60 zł.
 
Po wysłuchaniu sprawozdania, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Zarząd otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem zagłosowało 17 radnych, nikt ni był przeciw, a od głosu wstrzymały się 4 osoby.
 
W dalszej części obrad rada zdecydowała m.in. o udzieleniu dotacji 32.000,00 zł na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu w kościele pw. św. Marcina z Tours w Kazimierzu Biskupim oraz wsparciu finansowym w wysokości 13.000,00 zł dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pąchowie na zakup samochodu strażackiego.
Starosta Koniński – Stanisław Bielik
Skarbnik Powiatu – Radzisław Kozłowski
Zarząd Powiatu Konińskiego z absolutorium
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting