Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Radni powiatowi uchwalili budżet na 2017 rok

29 grudnia br. po raz dwudziesty piąty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Konińskiego. Posiedzenie zdominowały tematy finansowe, a ich najważniejszym punktem było głosowanie nad przyszłorocznym budżetem.

W części sprawozdawczej posiedzenia rada przyjęła informację z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2016. Radni przyjęli też wszystkie ujęte w porządku posiedzenia uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki.

Najważniejszym punktem obrad ostatniego w tym roku posiedzenia było głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Konińskiego na lata 2017 – 2023 oraz budżetem na rok 2017. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji rady obydwa dokumenty zostały uchwalone 16 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”.

Budżet na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 77.984.383 zł, na którą w 81% składają się subwencje i dotacje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody stanowią głównie wpływy z tytułu usług oraz opłaty komunikacyjnej. Wydatki wynoszą natomiast 75.321.692 zł, z których najwięcej zaplanowano na oświatę i wychowanie (12.944.968 zł) oraz transport i łączność (11.479.383 zł).
Starosta Stanisław Bielik podkreślił, że od 2015 r. powiat systematycznie spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty. W związku z tym powstałą nadwyżkę w kwocie 2,6 mln zł zarząd powiatu przeznaczy na spłatę zadłużenia.

Ostatnie rozstrzygnięcia XXV sesji Rady Powiatu Konińskiego dotyczyły wewnętrznej organizacji pracy organu stanowiącego. W tym zakresie rada przyjęła dwa dokumenty, tj. plan swojej pracy oraz plany pracy wszystkich komisji w 2017 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting