Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Fabryka Ludzi Biznesu

Uczestnicząc w projekcie „Fabryka Ludzi Biznesu”, masz szansę skorzystania ze szkolenia oraz doradztwa przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej, a także otrzymania dotacji w wysokości 22.000 zł na otwarcie firmy lub wsparcia finansowego pomostowego w wysokości 1650 zł/mc przez 12 miesięcy.
 
Opis Projektu
Projekt „Fabryka Ludzi Biznesu” realizowany jest przez Fundację Nowa Perspektywa Na Rozwój w partnerstwie z OSP Roztoka i Powiatem Konińskim.
W ramach projektu oferujemy:
- szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
- dotacje w wysokości 22.000 zł na otwarcie firmy,
- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1650 zł/mc przez 12 miesięcy!
 
Celem projektu jest: wsparcie przedsiębiorczości wśród 50 osób (28 kobiet  i 22 mężczyzn) powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących teren powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w okresie 01.12.2016 -30.09.2018 r.
Projekt kierujemy do mieszkańców powiatu konińskiego (łącznie z miastem Konin).
Poszukujemy 40 osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP w Koninie) i 10 osób biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia.
 
-osoby w wieku 50+ (poszukujemy min 6 takich osób);
-osoby niepełnosprawne (poszukujemy min 2 takie osoby);
-osoby długotrwale bezrobotne (poszukujemy min 9 takich osób)
Wyżej wymienione osoby mogą mieć dowolne wykształcenie.
 
Osoby nienależące do żadnej z powyższych grup mogą mieć wykształcenie maksymalnie średnie.
 
Wykluczeni z ubiegania się o dotację są niestety rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 mc-y poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Spośród 50 osób biorących udział w projekcie 35 otrzyma dotację. 
Jeśli masz pomysł na działalność w jednym z poniżej wskazanych obszarów otrzymasz dodatkowe punkty podczas oceny Twojego biznesplanu:
- Odnawialne Ĺšródła Energii: +10pkt,
- Branże o największym potencjale rozwojowym: +10pkt,
- Branże strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation): +10pkt,
 przez co Twoje szanse na otrzymanie dotacji znacznie wzrastają.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne już wkrótce na stronie www.nowa.org.pl oraz w Biurze projektu.
 
 
Przy ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego pod uwagę będą brane:
-opis planowanej działalności (0-60pkt)
1.poziom dochodów na osobę w rodzinie: w celu eliminacji kandydatów niewymagających wsparcia z EFS do rozpoczęcia działalności – oświadczenie o dochodach (0-5pkt)
2.doświadczenie w branży, w której planowane jest rozpoczęcie działalności (0–5pkt)
3.charakterystyka potencjalnych klientów (0–5pkt)
4.charakterystyka konkurencji (0–5pkt)
5.posiadane zasoby tj. kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności (0–5 pkt)
6.stopień przygotowania inwestycji do realizacji (0–5pkt)
7.wykształcenie/doświadczenie do prowadzenia działalności (0–5pkt)
8.planowany koszt przedsięwzięcia (0–5pkt)
Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu.
Planowane efekty:
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 osób,
- założenie 35 działalności gospodarczych,
- redukcja bezrobocia w regionie.
 
Harmonogram:
a) Rekrutacja uczestników do projektu: 1 grudzień 2016 – 16 styczeń 2017 r. 
b) Wsparcie szkoleniowo-doradcze: kwiecień – czerwiec 2017r., 
c) Procedura wyboru wniosków na udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczych dokonywana przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie: lipiec – sierpień 2017r.
d) Wypłata dotacji (22.000 zł) i pierwszej raty wsparcia pomostowego (1650 zł): wrzesień – październik 2017r.
 
Wypłata kolejnych rat wsparcia pomostowego będzie następowała po udokumentowaniu przez uczestnika projektu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Zapraszamy do udziału w projekcie!
 
Biuro projektu:
ul. Zakładowa 11, I piętro, pokój nr 3
62-510 Konin
 
Osoby do kontaktu:
883-536-755 - Mariusz Musiałowski
508-112-357 - Katarzyna Przygocka – Kurowska
517-822-799 - Joanna Puchalska
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting