Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami siedemnasta sesja Rady Powiatu Konińskiego. Dzisiejsze obrady zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym. Podjęto też siedem uchwał.
 
Porządek posiedzenia liczył 27 punktów. Część sprawozdawczą obrad rozpoczął starosta koniński relacjonując pracę organu wykonawczego powiatu w okresie międzysesyjnym. Stanisław Bielik poinformował m.in. o prowadzonych w tym czasie działaniach promocyjnych powiatu na targach turystycznych, przedsięwzięciach realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, a także sukcesach powiatu w zawodach i konkursach szczebla wojewódzkiego. 
 
Starosta odniósł się również do zakończenia kolejnej edycji szkolenia PRIDE i pozyskania przez powiat kolejnych szesnastu osób profesjonalnie przygotowanych do pracy z dzieckiem i rodziną w pieczy zastępczej. Deklarując dalsze wsparcie władz powiatu dla rozwijania systemu pieczy zastępczej, podziękował Dorocie Kaźmierczak i Annie Wojtyra (pracownikom PCPR, a zarazem licencjonowanym trenerkom PRIDE) - za znakomitą organizację szkolenia oraz ogromne zaangażowanie i determinację w działaniach służących upowszechnianiu i wspieraniu form rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie konińskim.
W dowód uznania dla wysokich kompetencji oraz skuteczności w realizacji celów zawodowych, starosta wręczył obydwu pracownicom nagrody finansowe. 
 
W dalszej części informacyjno-sprawozdawczej obrad, radni zapoznali się także z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania jednostek, służb i instytucji.
Nie wznosząc żadnych uwag przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności i Zarządu Dróg Powiatowych. Rada wysłuchała również sprawozdań przygotowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, a także pełnomocnika ds. współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
 
Część sprawozdawczą posiedzenia zakończyło przyjęcie informacji o efektywności powiatu w korzystaniu ze środków zewnętrznych w 2015 r. Wynika z niej, że w roku ubiegłym budżet powiatu zasiliło prawie 10,7 mln zł, a największy udział w ich pozyskaniu miały jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie (ok. 6, 7 mln zł) oraz Zarząd Dróg Powiatowych (ok. 1,7 mln zł).
 
Kolejne decyzje rady wymagały podjęcia uchwał.  W ten sposób, organ stanowiący powiatu powierzył gminie Rzgów prowadzenie zadań publicznych polegających na budowie chodników w Modle i Sławsku oraz przekazał na ich realizację 176 tys. zł. Dokonał też zmian w „Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej” aktualizując dokument m.in. o informacje dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych na drogach (przebiegających przez OFAK), o dofinansowanie których będzie można się ubiegać w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Rada zadecydowała również w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Z ponad 3,4 mln zł, jakie powiat otrzymał w tym roku z PFRON, najwięcej, bo prawie 2,5 mln przeznaczono na bieżące funkcjonowanie pięciu warsztatów terapii zajęciowej. Podział pozostałych środków został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych udokumentowanych w złożonych wnioskach o dofinansowania.
 
W dalszej części procedowania, radni wyrazili zgodę na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy drugiej edycji projektów wspófinansowanych z EFS: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (II)” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (II)”.
 
Nie znajdując natomiast uzasadnienia dla wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rada Powiatu Konińskiego odmówiła wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną powiatu konińskiego.
 
Ostatnie rozstrzygnięcia, jakie zapadły na XVII sesji dotyczyły spraw finansowych i polegały na dokonaniu koniecznych zmian w budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
XVII sesja Rady Powiatu Konińskiego
Starosta Koniński i Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego podziękowali Dorocie Kaźmierczak i Annie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting