Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Konińskiego

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Konińskiego, która odbędzie się 30 czerwca 2015 r., radni ocenią wykonanie ubiegłorocznego budżetu i podejmą uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 
W tym celu, rada rozpatrzy sprawozdanie finansowe i roczne z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego w roku ubiegłym oraz informację o stanie mienia powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. W dalszej części obrad radni głosować będą m.in. nad przyjęciem czterech informacji oraz podjęciem ośmiu uchwał.  X posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego rozpocznie się o godzinie 12.00 w sali 252 urzędu.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok:
  • sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.;
  • sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r.;
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
  • opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok;
  • dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2014 r.;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2014 rok:
  • wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2014 rok.
8. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
9. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie w 2014 roku.
10. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2014.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Konińskiego na lata 2015-2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w Powiecie Konińskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kazimierz Biskupi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Stare Miasto.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015-2023.
20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
21. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
22. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting