Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Nowe przepisy obowiązują rolników

Nowe przepisy obowiązują rolników wykonujących pracę z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, a także pełniących funkcje w radzie nadzorczej.
 
Przepis, obowiązujący od 1 stycznia 2015 r., umożliwia po spełnieniu warunków w nim określonych dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy tym rolnikom i domownikom, którzy zostali jednocześnie objęci ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 
Od początku bieżącego roku rolnik lub domownik może być podwójnie ubezpieczony po podjęciu pracy na podstawie w/w umów lub powołania do rady nadzorczej obowiązkowo jako zleceniobiorca w ZUS oraz na dotychczasowych zasadach w KRUS pod warunkiem, że:
  • wartość przychodu osiągniętego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 01 stycznia 2015 r. nie więcej niż 875 zł miesięcznie,
  • bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania w/wym umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.
 
Spełnienie tych warunków daje prawo rolnikowi i domownikowi do nieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS.
 
Ubezpieczeni spełniający omówione wyżej warunki mogą w każdym czasie (w okresie trwania, np. umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej) odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników składając w KRUS oświadczenie w tej sprawie.
 
Ubezpieczenie to ustanie nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w KRUS.
 
Fakt podjęcia w/w aktywności należy zgłosić w KRUS, gdyż niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.
 
Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy jednoczesnym ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
 
Ustawa nowelizująca dała też prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym w KRUS z okresem wstecznym tych rolników lub domowników, którzy przed 01.01.2015r. zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczenia społecznego w ZUS z tytułu wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, pod warunkiem, że:
  • wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za minione lata nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie,
  • bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania w/wym umów rolnicy lub domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli prowadzili działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej).
 
Na złożenie wniosku do KRUS o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników w okresie wykonywania w/w umów rolnicy mają czas do 30 czerwca 2015r.
 
Do wniosku powinna być dołączona informacja potwierdzająca miesięczną kwotę przychodu z wykonywanych umów z tytułu, których rolnik lub domownik został objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS.
 
Szczegółowych informacji udzielają wszystkie jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 
Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831) wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1403, z późn. zm.).
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting