Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z XI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu konińskiego domagają się wsparcia dla poszkodowanych rolników. Na dzisiejszej sesji jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem działań zmierzających do ograniczenia strat finansowych gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Stanowisko w tej sprawie przesłane zostanie do Wojewody Wielkopolskiego.
 
Radni Powiatu Konińskiego przystąpili do pracy po wakacyjnej przerwie. Na posiedzeniu, które odbyło się 27 sierpnia, przyjęli 2 sprawozdania i raport oraz podjęli 25 uchwał.
 
Zadecydowali m.in. o powierzeniu gminie Skulsk realizacji zadania polegającego na budowie chodników przy drogach powiatowych: Ościsłowo – Skulska Wieś w obszarze Buszkowo – Parcele, Skulsk – Morzyczyn na odcinku Skulsk – Piaski oraz Skulsk – Mielnica Duża wraz z zatoką autobusową oraz przekazali na ten cel 180 tys. zł. Przychylili się także do udzielenia gminie Grodziec pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł na budowę oświetlenia energooszczędnego na placu zabaw przy ul. Wiejskiej oraz podjęli 14 uchwał, na mocy których każda z gmin otrzyma z budżetu powiatu 10 tys. zł na termomodernizacje strażnic OSP.
 
Rada przyjęła również „Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią OFAK” będący ostatnim z dokumentów strategicznych opracowanych w ramach partnerstwa „Aglomeracja Konińska”, a także wyraziła zgodę na przystąpienie powiatu do projektu współfinansowanego z EFS, dzięki któremu Powiatowy Urząd Pracy przeznaczy prawie 4,5 mln zł na kompleksową aktywizację zawodową 449 bezrobotnych powyżej 30 roku życia.
 
Radni opowiedzieli się za podniesieniem wysokości wynagrodzenia osobom prowadzącym rodzinne formy pieczy zastępczej oraz przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację.
 
Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2015 – 2023.
 
Kulminacyjnym punktem dzisiejszego posiedzenia było podjęcie uchwały, w której rada wyraziła stanowisko w sprawie skutków długotrwałej suszy występującej na terenie powiatu konińskiego. Solidaryzując się z poszkodowanymi rolnikami, radni jednogłośnie przyjęli wypracowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokument następującej treści:
 
Niekorzystne warunki atmosferyczne jakie wystąpiły w roku bieżącym na terenie kraju dotknęły również powiat koniński. Powiat koniński posiada bardzo zróżnicowane pod względem bonitacji gleby, od gleb stosunkowo wysokiej bonitacji do gleb bardzo niskiej bonitacji (V i VI klasy), przepuszczalnych o niskich poziomach wód gruntowych. Dodatkowo na znaczną część powiatu pod względem poziomu wód ujemnie oddziaływuje przemysł wydobywczo-odkrywkowy.
 
Wszystko to, przy wyjątkowo niskich opadach w ciągu całego roku, szczególnie w lipcu i sierpniu, a jednocześnie występujących wysokich temperaturach, spowodowało w roku bieżącym w rolnictwie powiatu konińskiego olbrzymie ujemne skutki. Są one tym bardziej odczuwalne, ponieważ większość gospodarstw rolnych ukierunkowana jest na hodowlę bydła mlecznego i opasowego. Stąd też użytki zielone w powiecie zajmują 19700 ha powierzchni, a bardzo ważna w żywieniu bydła kukurydza jest uprawiana na powierzchni ok. 6100 ha, w tym ok. 1100 ha na ziarno.  Na skutek suszy największe straty rolnicy ponieśli w roślinach uprawnych, ogrodniczych i użytkach zielonych. Ocenia się, że straty w uprawie kukurydzy wyniosą nawet 70 %, a wielu rolników w ogóle nie zbierze drugiego i trzeciego pokosu traw. Znaczne straty powstały też w uprawie zbóż. Szacuje się, że zbiory zbóż ozimych oraz jarych będą znacznie niższe w stosunku do lat ubiegłych.
 
W związku z powyższym Rada Powiatu Konińskiego wnioskuje o podjęcie działań mających na celu ograniczenie skutków suszy. Działania te winny być wielorakie - od prolongat spłaty kredytów, umorzenia części podatków, udostępnienia tanich kredytów - do pomocy finansowej z budżetu państwa.
 
Szacowane obecnie straty w poszczególnych gospodarstwach wskazują, że wiele gospodarstw może mieć kłopoty ze wznowieniem produkcji i może się wyzbywać części pogłowia zwierząt o bardzo wysokich walorach produkcyjnych.”

 
Stanowisko Rady Powiatu Konińskiego przesłane zostanie do Wojewody Wielkopolskiego.
Z XI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z XI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting