Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z VI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz szósty w tej kadencji. Choć posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym,  radni podjęli też 3 uchwały w sprawach bieżących oraz wypracowali stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Porządek wczorajszej (12 marca) sesji liczył 21 punktów. Część sprawozdawczą obrad rozpoczął starosta koniński relacjonując pracę organu wykonawczego powiatu w okresie międzysesyjnym. Stanisław Bielik poinformował m.in. o decyzji Zarządu dotyczącej otwarcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale nowego oddziału rewalidacyjno – wychowawczego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Starosta wyjaśnił, że uruchomienie nowego zespołu podyktowane jest potrzebą objęcia edukacją specjalną dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grupa rewalidacyjno – wychowawcza może liczyć od 2 do 4 podopiecznych, a obecnie w Ośrodku funkcjonują trzy zespoły, w zajęciach których uczestniczy 12 uczniów. Otwarcie dodatkowego oddziału umożliwi placówce przyjęcie nowych podopiecznych oczekujących na rozpoczęcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Starosta odniósł się też do spotkania z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w sprawie projektów, które mogłyby uzyskać dofinansowanie w ramach obszarów strategicznej interwencji (OSI). Poinformował radnych, że największe szanse na wsparcie mają projekty: „Stworzenie systemu kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy”, „Wzmacnianie zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Aglomeracji Konińskiej” oraz „Zintegrowany system komunikacji publicznej, w tym budowa dróg rowerowych”.

W części informacyjno – sprawozdawczej obrad radni zapoznali się także z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania jednostek, służb i instytucji. Nie wznosząc żadnych uwag przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie i Zarządu Dróg Powiatowych. Rada wysłuchała też sprawozdań przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie  oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz podsumowaniem realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”.
Wczorajsza sesja przyniosła również rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Organ stanowiący powiatu uchwalił „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2017” oraz „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”. Rada rozpatrzyła też skargę na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, którą uznając za bezzasadną, postanowiła oddalić.

Kulminacyjnym punktem obrad było podjęcie uchwały, w której Rada Powiatu Konińskiego wyraziła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie. Solidaryzując się z protestującymi rolnikami, radni jednogłośnie przyjęli wypracowany przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokument o następującej treści:
„Rada Powiatu Konińskiego uwzględniając stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska…popiera postulaty rolników dotyczące trudnej sytuacji na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw. Przyczyną powyższych problemów jest brak opłacalności. Ta trudna sytuacja spotęgowana została przez wprowadzenie rosyjskiego embarga oraz wystąpienia wirusa ASF w Polsce. Doprowadziło to wielu rolników do problemów finansowych, które wciąż narastają. Są one przyczyną rozpoczęcia przez rolników protestów, w ramach których domagają się oni:
- ochrony własnego rynku przed importem niskiej jakości i przez to tanich produktów spożywczych, przede wszystkim nieprzetworzonego mięsa,
- uruchomienia skupu interwencyjnego trzody chlewnej i to po opłacalnych cenach,
- uregulowanie rynku mleka po likwidacji kwot mlecznych oraz zasad uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru po roku 2017,
- zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych embargiem rosyjskim zwłaszcza na rynku trzody chlewnej, owoców i warzyw,
- zwiększenia limitu „paliwa rolniczego” dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą,
- wprowadzenie odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzęta będące pod ochroną takie jak: bobry, gawrony, kormorany i wilki,
- wprowadzenie pełnych odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną (dziki, jelenie, łosie),
- przyjęcia rozwiązań dotyczących obrotu ziemią rolną, tak aby uwzględniały one interesy gospodarstw rodzinnych.
W związku z tym zwracamy się do Ministra Rolnictwa o rozwiązanie problemów polskich rolników w duchu porozumienia i dialogu społecznego i podjęcie szybkich, zdecydowanych działań na szczeblu krajowym oraz unijnym w przedstawionym zakresie.”
Stanowisko Rady Powiatu Konińskiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie zostanie przesłane do Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting