Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Z VII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Marzec okazał się pracowitym miesiącem dla radnych powiatowych. Zwołane po niespełna trzytygodniowej przerwie obrady zdominowały sprawy bieżące.

Radni powiatu rozpoczęli posiedzenie od wysłuchania sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym. Relacjonując ten temat, starosta Stanisław Bielik poinformował m.in. o zatrudnieniu Marka Jeglińskiego na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie. Podejmując decyzję w tej sprawie zarząd powiatu kierował się wyborem komisji rekrutacyjnej, która po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, udzieliła rekomendacji do objęcia stanowiska Markowi Jeglińskiemu – pełniącemu od stycznia br. obowiązki kierownika placówki.
 
Rada przyjęła też sprawozdania podsumowujące: ubiegłoroczną działalność organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz trzyletnią realizację programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar w rodzinie.
 
Kolejne decyzje dotyczyły finansów. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Część z nich dotyczyła reorganizacji posiadanych już środków. Pozostałe wiązały się z wprowadzeniem do planu finansowego funduszy zewnętrznych, tj. 200 tys. zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na tegoroczną realizację programu usuwania azbestu oraz dotacji celowej w wysokości 12 tys. zł przekazanej przez wojewodę wielkopolskiego z przeznaczeniem na finansowanie  pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych z powiatu. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2015 – 2023.
 
Obrady przyniosły również rozstrzygnięcie w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację. Z ponad 3 mln 200 tys. zł, jakie powiat otrzymał w tym roku z PFRON, najwięcej bo prawie 2 mln 300 tys. przeznaczono na bieżące funkcjonowanie pięciu warsztatów terapii zajęciowej. Podział pozostałych środków został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych udokumentowanych w złożonych wnioskach o dofinansowania.
 
Starosta udzielił też odpowiedzi na pytania i interpelacje, które w większości dotyczyły możliwości wykonania przez powiat zadań służących poprawie bezpieczeństwa na kilku odcinkach dróg powiatowych. Stanisław Bielik poinformował również o wstępnych ustaleniach dotyczących tegorocznej współpracy powiatu z samorządami lokalnymi w zakresie napraw, remontów i inwestycji drogowych oraz wydatków związanych z ich realizacją. Starosta podziękował radnym za udział w tych spotkaniach i wsparcie podczas negocjacji.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting