Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

XLV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu będą obradować po raz czterdziesty piąty i zarazem ostatni  w tej kadencji. Posiedzenie odbędzie się 30 października o godzinie 10.00   w sali 252 urzędu.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
7. Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej”.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu  i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żychlin, gm. Stare Miasto.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014 – 2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Konińskiego w latach 2010-2014.
20. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting