Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Ostatnia sesja Rady Powiatu Konińskiego IV kadencji

Radni powiatu konińskiego obradowali wczoraj po raz ostatni w tej kadencji. Czterdziesta piąta sesja odbyła się w atmosferze podsumowań i podziękowań. Nie zabrakło też pamiątkowej fotografii.

Wczorajsze posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego miało wyjątkowy przebieg. Rozpoczęło się od podziękowań, kwiatów oraz życzeń dla radnych i zarządu powiatu, które w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych, złożyła Halina Wójcik - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. 

Uroczysty charakter miało też wystąpienie starosty Małgorzaty Waszak, która podczas sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, dokonała podsumowania kończącej się kadencji pod względem jakości i efektów współpracy organów powiatu.

„Czas naszej pracy samorządowej przypadający na lata 2010-2014 był okresem trudnych wyzwań. Niezależnie jednak od problemów, z jakimi przyszło nam się w tym czasie  zmierzyć – a było ich niemało, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jako samorząd spełniliśmy nasze zadanie inspirując, kreując i budując lepszą rzeczywistość powiatu konińskiego” – mówiła starosta Małgorzata Waszak - „Nie sposób wymienić wszystkiego, co wydarzyło się w powiecie za sprawą naszego samorządu. Z konieczności więc ograniczę się do przypomnienia tych przedsięwzięć, które realnie wpłynęły na rozwój powiatu w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym”.

Przewodnicząca zarządu podkreśliła, że dzięki racjonalizacji finansów powiatu, a przede wszystkim ograniczeniu wydatków bieżących udało się utrzymać wysoki poziom inwestycji w powiecie. Łącznie na realizację zadań inwestycyjnych samorząd przeznaczył w tej kadencji prawie 43 mln 400 tys. zł, z czego ponad 20 mln stanowiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Na drogach powiatu zrealizowanych zostało ponad 100 zadań za prawie 58,5 mln zł, w tym ich budowa i remonty pochłonęły prawie 48 mln zł. W efekcie intensywnych prac modernizacyjnych do użytku oddane zostało 71 km nowej nawierzchni dróg oraz 18,4 km chodników.

Samorząd przekazał też ponad pół miliona złotych gminom powiatu na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w strażnicach 89 jednostek OSP, a także przeprowadził termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie i stołówki Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych  w Żychlinie. Wykonał prace budowlano – remontowe w budynku przy ul. Benesza, które umożliwiły przeniesienie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do nowoczesnego, funkcjonalnego, a przede wszystkim przyjaznego dla klientów, obiektu użyteczności publicznej. Podjął też działania na rzecz rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Świętojańskiej na cele poradnictwa, usług społecznych i edukacji.

Starosta podkreśliła, że działalność inwestycyjna nie odbywała się kosztem innych zadań powiatu. Równolegle prowadzona była reforma systemu powiatowej oświaty, a także wielowymiarowa pomoc dla potrzebujących mieszkańców powiatu. Samorząd wspierał rodziny, a także osoby wykluczone lub zagrożone marginalizacją społeczną i zawodową. Na zadania z obszaru pomocy społecznej przeznaczył ponad 38,5 mln zł, z czego prawie połowę pozyskał ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu, ze wsparcia powiatu mogło skorzystać ok. 15 200 potrzebujących. Spójne działania w zakresie polityki pracy i ożywienia gospodarczego przyniosły w tym roku najniższy poziom bezrobocia na przestrzeni czterech ostatnich lat. W sierpniu poziom wskaźnika stopy bezrobocia na terenie powiatu konińskiego wyniósł 16,6%. Na aktywizację bezrobotnych mieszkańców samorząd wydał 56,3 mln zł. Ponad 4 mln 300 tys. zł. przekazał natomiast organizacjom pozarządowym.
Starosta przypomniała także o innych ważnych na rozwoju powiatu działaniach, m.in.: uchwaleniu strategii komunikacji marketingowej Powiatu Konińskiego, powołaniu obszaru funkcjonalnego Aglomeracja Konińska, czy też przystąpieniu powiatu do projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej – Wielka Pętla Wielkopolski”.
Zdaniem starosty, zrealizowanie tak wielu ważnych zadań w tej kadencji było możliwe tylko dzięki współdziałaniu wielu ludzi reprezentujących różne środowiska.

„W imieniu własnym dziękuję Państwu Radnym za głębokie oddanie sprawom naszych mieszkańców, aktywność w projektowaniu wizji rozwoju Powiatu Konińskiego oraz zgodne działanie na rzecz jej urzeczywistnienia. Panu Wicestaroście, Skarbnikowi, Sekretarzowi, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Koninie oraz jednostek organizacyjnych powiatu -  którzy stanowią niezbędny mechanizm samorządu - dziękuję za codzienną pracę, profesjonalizm działania oraz zaangażowanie we wdrażanie rozwiązań innowacyjnych służących podniesieniu jakości naszych zadań” – mówiła starosta Małgorzata Waszak.

Za wszelkie przejawy współpracy z samorządem powiatu IV kadencji przewodnicząca zarządu podziękowała też wójtom i burmistrzom z powiatu konińskiego, wojewodzie i marszałkowi województwa wielkopolskiego, a także służbom, inspekcjom, przedstawicielom lokalnego biznesu i sektora pozarządowego oraz lokalnym mediom.

Szczególna atmosfera obrad nie zakłóciła ich porządku. Radni przyjęli trzy informacje oraz podjęli osiem uchwał. Zadecydowali m.in. o przyjęciu przyszłorocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Byli też jednomyślni w sprawie przyjęcia strategii rozwoju oraz studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska - dwóch dokumentów będących podstawą do aplikowania o fundusze unijne w latach 2014 - 2020 (dokumenty znaleźć można w zakładce Aglomeracja Konińska).

Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie zmian w uchwałach dotyczących: określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację, zatwierdzenia realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli
i wspomagania szkół w powiecie konińskim” oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Żychlin, gm. Stare Miasto.

Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Konińskiego w latach 2010 – 2014 złożył też jej przewodniczący, Janusz Stankiewicz. „Spotkaliśmy się w tej kadencji 45 razy, podjęliśmy ponad 400 uchwał, a naszą pracę wspierało 9 komisji stałych. Podjęliśmy wiele trafnych decyzji, które były owocem wypracowanego kompromisu. Dziękuję za zaangażowanie i mądre podejście do istotnych dla powiatu spraw” – mówił Janusz Stankiewicz. Szczególne podziękowania skierował do Zarządu Powiatu podkreślając wkład starosty Małgorzaty Waszak w budowanie dobrych relacji z radą oraz zgodną i efektywną pracę  obu organów.

XLV posiedzenie Rady Powiatu Konińskiego stało się też okazją do wręczenia radnym pamiątkowych dyplomów i upominków. Choć większość ubiega się o reelekcję, niektórzy z radą się wczoraj pożegnali. Na kolejnej sesji radni powiatowi spotkają się więc już w nowym składzie.
Ostatnia sesja Rady Powiatu IV kadencji
Ostatnia sesja Rady Powiatu IV kadencji
Rada i Zarząd Powiatu Konińskiego IV kadencji
Podziękowania dla Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego Janusza Stankiewicza
Podziękowania dla radnego Wiesława Bednarka
Podziękowania dla radnej Andżeliki Chojnackiej
Podziękowania dla radnego Mirosława Durczyńskiego
Podziękowania dla radnego Stanisława Głąbickiego
Podziękowania dla radnego Michała Hałasa
Podziękowania dla radnego Tadeusza Jaroszewskiego
Podziękowania dla radnego Andrzeja Kłosowskiego
Podziękowania dla radnego Władysława Kocaja
Podziękowania dla radnego Antoniego Kulczaka
Podziękowania dla radnej Haliny Lenartowicz
Podziękowania dla radnego Bogumiła Leszczaka
Podziękowania dla radnego Waldemara Marciniaka
Podziękowania dla radnej Agnieszki Mireckiej-Katulskiej
Podziękowania dla radnego Dariusza Musiałkiewicza
Podziękowania dla wicestarosty konińskiego Andrzeja Nowaka
Podziękowania dla radnego Zenona Paszka
Podziękowania dla radnej Elżbiety Raźnej
Podziękowania dla wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Perkowskiego
Podziękowania dla radnego Gabriela Rybickiego
Podziękowania dla radnego Jana Śledzia
Podziękowania dla radnej Marii Wróbel
Podziękowania dla radnego Jacka Wysockiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting