Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Po raz XXXIX w tej kadencji, 20 marca br. roku obradowała Rada Powiatu Konińskiego.
 
Zanim nastąpiło rozpatrywanie zagadnień merytorycznych, Rada Powiatu wysłuchała oświadczenia Błażeja Rakowskiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w związku reportażem wyemitowanym przez TTV. Komendant wyjaśnił,  że samochód rozpoznawczo-ratowniczy Toyota RAV 4 pełni w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie przynajmniej 3 funkcje: rozpoznawczo-ratowniczą, do zdarzeń chemiczno-ekologicznych, do służbowych celów administracyjno-szkoleniowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Komendanta samochód nie był wykorzystywany do celów prywatnych, a przedstawiony w reportażu wyjazd był wyjazdem służbowym do Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy. Poinformował również, że polecił, aby samochód został na trwałe oznakowany.
 
Następnie zgodnie z porządkiem obrad Rada rozpatrzyła skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Zgodnie z decyzją Rady z 20 lutego br. skarga została ponownie rozpatrzona przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Po dodatkowej analizie zagadnień wskazanych w skardze wniesionej przez Joannę Biegasiewicz, Iwonę Jaskulską, Karinę Krawczyk, Agnieszkę Kwiatkowską i Paulinę Radecką-Struglińską Rada uznała skargę za częściowo zasadną.
 
Kolejno Rada Powiatu przyjęła informacje i sprawozdania:
  • z realizacji zadań w drogownictwie za 2013 rok,
  • z realizacji programu „Aktywny samorząd” w roku 2013,
  • o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2013,
  • z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2013 roku,
  • z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2013,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2013, uwzględniające potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
  • z realizacji projektu systemowego „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 Następnie Rada Powiatu Konińskiego podejmując w każdym przypadku odrębną uchwałę:
  • wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację projektu systemowego „Mogę pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • zaktualizowała „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego” na lata 2014 – 2015,
  • pozbawiła kategorii drogi powiatowej nieruchomość gruntową o nr ewid. 819/7, obręb Kleczew.
 
Kolejno Rada Powiatu podjęła 6 uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminom: Kramsk, Krzymów, Rychwał, Ślesin i dwukrotnie Skulsk, przeznaczając na ten cel określone środki. Na mocy zawartych porozumień wymienione samorządy gmin realizować będą zadania na drogach powiatowych.
 
Rada podjęła również uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w podjętej 30 stycznia uchwale nr XXXVII/284/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich nieprawidłowości.
 
Ostatnie dwie podjęte przez Radę Powiatu na XXXIXI sesji uchwały zmieniały dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie: budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014 iWieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting