Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbyło się po raz siedemnasty 8-9 maja 2014 r. w Mikołajkach.
 
Pierwszego dnia obrad plenarnych poruszono kwestie dotyczące spraw statutowych Związku. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania: z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2013 oraz z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2013. Uchwalony został także budżet Związku na rok 2014. Ważne miejsce podczas pierwszego dnia obrad zajęła dyskusja nad założeniami do programu działania ZPP na rok 2014. Jednym z głównych celów pozostało niezmiennie podejmowanie działań na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju powiatów, czemu służyć ma aktywny udział w procesie legislacyjnym, a także współpraca z administracją rządową, stowarzyszeniami, organizacjami okołobiznesowymi i środowiskami naukowymi. Istotnym obszarem funkcjonowania Związku w roku bieżącym ma być „działanie na rzecz stałego zwiększania sprawności i jakości działania administracji publicznej, tak, aby potrafiła ona w pełni sprostać wciąż rosnącym oczekiwaniom społecznym oraz nowym wyzwaniom technologicznym (e-administracja i e-urząd)”.
 
Podczas obrad plenarnych Zgromadzenie przyjęło 16 stanowisk w ważnych dla powiatów sprawach m. in.: finansowania budowy i modernizacji dróg publicznych, finansowania pieczy zastępczej, finansowania zadań z zakresu geodezji, nowelizacji przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych, zwiększeniu udziału powiatów we wpływach z podatków, warunków funkcjonowania domów pomocy społecznej, łączenia szkół tego samego typu.
 
W stanowisku w sprawie funkcjonowania samorządu powiatowego, Zgromadzenie zwracając uwagę na fakt, że powiaty stanowią naturalną „strukturę społeczną, wynikająca z granic, w których zaspokajane są potrzeby lokalne”, domaga się zmian ustrojowych, których podstawą będą założenia reformy administracyjnej z 1998 roku. Osłabienie instytucjonalne powiatów czy pomysły powrotu do podziału terytorialnego opartego na 49 województwach zacierają znaczenie reformy samorządowej i nie służą rozwojowi powiatów. Zgromadzenie Ogólne zabrało również głos w sprawie dochodów powiatu, wyrażając potrzebę przebudowy systemu dochodowego powiatów. Na mocy Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego przynajmniej część zasobów finansowych społeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których te mają prawo ustalić. Tymczasem powiaty w Polsce takiego prawa nie mają.
 
Drugiego dnia obrad podsumowano Rok Powiatów z udziałem zaproszonych gości. Następnie odbyły się sesje merytoryczne zorganizowane we współpracy z Biurem Radcy Handlowego Ambasady Szwecji. Pierwszy blok zagadnień dotyczył zmian demograficznych, które stanowią wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej w Polsce i Europie. Drugie seminarium odbyło się pod hasłem „Na przyszłości budujemy przyszłość samorządów terytorialnych w Polsce 10+ (Polska w Unii Europejskiej), 15+ (reaktywowanie samorządów powiatowych), 20+ (pilotaż miast na prawach powiatu i powiatów), 25+ (samorząd terytorialny fundamentem zmian ustrojowych).
 
Związek Powiatów Polskich powstał z inicjatywy samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów w lutym 1999 roku. Dziś skupia już 316 powiatów ziemskich i grodzkich (z 380 powiatów istniejących w Polsce). Zgodnie z decyzją Rady Powiatu Konińskiego obecnie delegatem do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich jest Małgorzata Waszak Starosta Koniński, która reprezentowała powiat także w XVII obradach Zgromadzenia.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting